alias: set ifindex on alias device to fix setting addresses/routes