Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 62 of 103 messages translated ...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Tue, 1 Jul 2014 11:24:49 +0000 (11:24 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Tue, 1 Jul 2014 11:24:49 +0000 (11:24 +0000)
po/ca/pbx.po

index 73947b7..c8a0a99 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-01 23:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-01 05:14+0200\n"
 "Last-Translator: Alex <alexhenrie24@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -20,44 +20,50 @@ msgstr "Disponible"
 msgid ""
 "Avoid using anything but alpha-numeric characters, space, comma, and period."
 msgstr ""
+"Eviteu utilitzar res excepte caràcters alfanumèrics, espai, coma, i punt."
 
 msgid "Away"
 msgstr "Fora"
 
 msgid "Blacklisted Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Nombres prohibits"
 
 msgid "Call Routing"
-msgstr ""
+msgstr "Encaminament de trucades"
 
 msgid "Call-back Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Nombres de trucada de tornada"
 
 msgid "Call-back Provider"
-msgstr ""
+msgstr "Proveïdor de trucada de tornada"
 
 msgid "Call-through Numbers"
 msgstr ""
 
 msgid "Copy-paste large lists of numbers here."
-msgstr ""
+msgstr "Copieu i enganxeu llistes grans de nombres aquí."
 
 msgid ""
 "Designate numbers that are allowed to call through this system and which "
 "user's privileges they will have."
 msgstr ""
+"Designeu els nombres que es permeten trucar a través d'aquest sistema i els "
+"privilegis de qual usuari tindran."
 
 msgid ""
 "Designate numbers to whom the system will hang up and call back, which "
 "provider will be used to call them, and which user's privileges will be "
 "granted to them."
 msgstr ""
+"Designeu els nombres als quals el sistema penjarà i trucarà de tornada, qual "
+"proveïdor s'emprarà per a trucar-los, i els privilegis de qual usuari se "
+"lis concedirà."
 
 msgid "Dials numbers unmatched elsewhere"
-msgstr ""
+msgstr "Truca els nombres que no coincideixen d'altra manera"
 
 msgid "Do Not Disturb"
-msgstr ""
+msgstr "No molestis"
 
 msgid "Domain/IP Address/Dynamic Domain"
 msgstr ""
@@ -69,13 +75,13 @@ msgid "Email"
 msgstr ""
 
 msgid "Enable Incoming Calls (Register via SIP)"
-msgstr ""
+msgstr "Habilita trucades entrants (registreu via SIP)"
 
 msgid "Enable Incoming Calls (set Status below)"
-msgstr ""
+msgstr "Habilita trucades entrants (establiu l'Estat a baix)"
 
 msgid "Enable Outgoing Calls"
-msgstr ""
+msgstr "Habilita trucades sortints"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Habilitat"
@@ -105,7 +111,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "External SIP Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port SIP extern"
 
 msgid ""
 "For each provider enabled for incoming calls, here you can restrict which "
@@ -149,7 +155,7 @@ msgid "Google Voice/Talk Accounts"
 msgstr ""
 
 msgid "Hang-up Delay"
-msgstr ""
+msgstr "Retard de penja"
 
 msgid ""
 "Here you must configure at least one SIP account, that you will use to "
@@ -166,6 +172,10 @@ msgid ""
 "will allow you to hang up before your call gets forwarded and you get billed "
 "for it."
 msgstr ""
+"Quant temps per a esperar abans de penjar. Si el proveïdor que empreu per a "
+"trucar automàticament redirigeix al correu de veu, podeu estableix aquest "
+"valor a un retard que us permet penjar abans que la teva trucada es "
+"redirigeixi i s'us cobri per ella."
 
 msgid ""
 "If setting Server/Registrar to %s or %s does not work for you, try setting "
@@ -208,50 +218,56 @@ msgid "Incoming Calls"
 msgstr "Trucades entrants"
 
 msgid "Insert QoS Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Insereix regles QoS"
 
 msgid "Makes Outgoing Calls"
-msgstr ""
+msgstr "Fa trucades sortints"
 
 msgid "NOTE: There are no Google or SIP provider accounts configured."
-msgstr ""
+msgstr "NOTA: No hi ha cap compte configurat ni del Google ni de proveïdor SIP."
 
 msgid ""
 "NOTE: There are no Google or SIP provider accounts enabled for incoming "
 "calls."
 msgstr ""
+"NOTA: No hi ha cap compte habilitat ni del Google ni de proveïdor SIP per "
+"als trucades entrants."
 
 msgid ""
 "NOTE: There are no Google or SIP provider accounts enabled for outgoing "
 "calls."
 msgstr ""
+"NOTA: No hi ha cap compte habilitat ni del Google ni de proveïdor SIP per "
+"als trucades sortints."
 
 msgid "NOTE: There are no local user accounts configured."
-msgstr ""
+msgstr "NOTA: No hi ha cap compte d'usuari local configurat."
 
 msgid "NOTE: There are no local user accounts enabled for outgoing calls."
 msgstr ""
+"NOTA: No hi ha cap compte d'usuari local habilitat per als trucades "
+"sortints."
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "No"
 
 msgid "Number of Seconds to Ring"
-msgstr ""
+msgstr "Nombre de segons a sonar"
 
 msgid "Outbound Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor intermediari de sortida"
 
 msgid "Outgoing Calls"
-msgstr ""
+msgstr "Trucades sortints"
 
 msgid "PBX Main Page"
-msgstr ""
+msgstr "Pàgina principal PBX"
 
 msgid "PBX Service Status"
-msgstr ""
+msgstr "Estat del servei PBX"
 
 msgid "PIN"
-msgstr ""
+msgstr "PIN"
 
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
@@ -265,10 +281,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Port Setting for SIP Devices"
-msgstr ""
+msgstr "Ajust de port per als dispositius SIP"
 
 msgid "Providers Used for Outgoing Calls"
-msgstr ""
+msgstr "Proveïdors utilitzats per als trucades sortints"
 
 msgid "QoS Settings"
 msgstr "Ajusts QoS"
@@ -286,13 +302,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Receives Incoming Calls"
-msgstr ""
+msgstr "Rep trucades entrants"
 
 msgid "Remote Usage"
 msgstr "Ús remot"
 
 msgid "Rings users enabled for incoming calls"
-msgstr ""
+msgstr "Truca als usuaris habilitats per a rebre trucades"
 
 msgid "SIP Accounts"
 msgstr "Comptes SIP"
@@ -304,13 +320,13 @@ msgid "SIP Provider Accounts"
 msgstr "Comptes de proveïdor SIP"
 
 msgid "SIP Realm (needed by some providers)"
-msgstr ""
+msgstr "Regne SIP (necessitat per alguns proveïdors)"
 
 msgid "SIP Server/Registrar"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor/Registrador SIP"
 
 msgid "SIP Server/Registrar Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port del Servidor/Registrador SIP"
 
 msgid "Server Setting"
 msgstr "Ajust de servidor"
@@ -328,12 +344,16 @@ msgid ""
 "Set the number of seconds to ring users upon incoming calls before hanging "
 "up or going to voicemail, if the voicemail is installed and enabled."
 msgstr ""
+"Estableix el nombre de segons per a sonar als usuaris abans de penjar o anar "
+"al correu de veu, si el correu de veu està instal·lat i habilitat."
 
 msgid "Space-Separated List of Blacklisted Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Llista de nombres prohibits separats per espai"
 
 msgid "Specify numbers individually here. Press enter to add more numbers."
 msgstr ""
+"Especifiqueu els nombres individualment aquí. Premeu Enter per afegir més "
+"nombres."
 
 msgid ""
 "Specify numbers individually here. Press enter to add more numbers. You will "
@@ -414,9 +434,11 @@ msgid ""
 "Use this account to make outgoing calls as configured in the \"Call Routing"
 "\" section."
 msgstr ""
+"Utilitza aquest compte per fer trucades sortints com configurat en la secció "
+"\"Encaminament de trucades\"."
 
 msgid "Use this account to make outgoing calls."
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza aquest compte per fer trucades sortints."
 
 msgid "User Accounts"
 msgstr "Comptes d'usuari"