po: resync base translations
[project/luci.git] / po / vi / base.po
1 #  default.pot
2 #  generated from ./i18n/english/luasrc/i18n/default.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:59+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-14 12:23+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
17 msgstr ""
18
19 #, fuzzy
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr ""
22 "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
23 "(%s available)"
24
25 msgid "(empty)"
26 msgstr ""
27
28 #, fuzzy
29 msgid "(no interfaces attached)"
30 msgstr "Lờ đi giao diện"
31
32 msgid "-- Additional Field --"
33 msgstr "---Mục bổ sung---"
34
35 msgid "-- Please choose --"
36 msgstr "--Hãy chọn--"
37
38 #, fuzzy
39 msgid "-- custom --"
40 msgstr "--tùy chỉnh--"
41
42 msgid "1 Minute Load:"
43 msgstr ""
44
45 msgid "15 Minute Load:"
46 msgstr ""
47
48 msgid "40MHz 2nd channel above"
49 msgstr ""
50
51 msgid "40MHz 2nd channel below"
52 msgstr ""
53
54 msgid "5 Minute Load:"
55 msgstr ""
56
57 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
58 msgstr "<abbr title=\"Dịch vụ căn bản đặt Identifier\">BSSID</abbr>"
59
60 msgid ""
61 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
62 "prefix"
63 msgstr ""
64 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
65 "prefix"
66
67 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
68 msgstr ""
69
70 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
75 "order of the resolvfile"
76 msgstr ""
77
78 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
79 msgstr "<abbr title=\"Hệ thông tên miền\">DNS</abbr>-Máy chủ"
80
81 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
82 msgstr "<abbr title=\"Mã hóa\">Encr.</abbr>"
83
84 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
85 msgstr "<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
89
90 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
91 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
92
93 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
94 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
95
96 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
97 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
98
99 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
100 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
101
102 msgid ""
103 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
104 "(CIDR)"
105 msgstr ""
106 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
107 "(CIDR)"
108
109 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
110 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
111
112 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
113 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
114
115 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
116 msgstr ""
117
118 msgid ""
119 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection of "
120 "free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
121 "abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr title=\"Lua "
122 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the Apache-License."
123 msgstr ""
124 "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> là một tập hợp của phần "
125 "mềm Lua bao gồm <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</abbr>-Công cụ Web "
126 "và giao diện Web cho thiết bị nhúng. <abbr title=\"Lua Configuration "
127 "Interface\">LuCI</abbr> được lưu hành dưới giấy phép Apache."
128
129 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
130 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
131
132 #, fuzzy
133 msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
134 msgstr "<abbr title=\"Hypertext Transfer Protocol\">HTTP</abbr>-Server"
135
136 msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
137 msgstr "<abbr title=\"Vỏ bảo mậtl\">SSH</abbr>-Phím"
138
139 msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
140 msgstr "<abbr title=\"Mạng lưới không dây địa phương\">WLAN</abbr>-Scan"
141
142 msgid ""
143 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
144 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
145 msgstr ""
146
147 msgid ""
148 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
149 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
150 msgstr ""
151
152 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
153 msgstr ""
154
155 msgid ""
156 "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve LuCI"
157 msgstr ""
158 "Một lightưeight HTTP/1.1 webserver viết bằng C và Lúa được thiết kế để phục "
159 "vụ LuCI"
160
161 msgid ""
162 "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua Configuration "
163 "Interface\">LuCI</abbr>."
164 msgstr ""
165 "Một webserver nhỏ  có thể dùng để phục vụ <abbr title=\"Giao diện cấu hình "
166 "Lua\">LuCI</abbr>."
167
168 msgid "AR Support"
169 msgstr "Hỗ trợ AR"
170
171 msgid "ATM Bridges"
172 msgstr ""
173
174 msgid "ATM Settings"
175 msgstr ""
176
177 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
178 msgstr ""
179
180 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
181 msgstr ""
182
183 msgid ""
184 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
185 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
186 "to dial into the provider network."
187 msgstr ""
188
189 msgid "ATM device number"
190 msgstr ""
191
192 msgid "About"
193 msgstr "Về"
194
195 msgid "Access Point"
196 msgstr "Điểm truy cập"
197
198 msgid "Access point (APN)"
199 msgstr "Điểm truy cập (APN)"
200
201 msgid "Action"
202 msgstr "Action"
203
204 msgid "Actions"
205 msgstr "Hành động"
206
207 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
208 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
209
210 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
211 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
212
213 msgid "Active Connections"
214 msgstr "kết nối đang hoạt động"
215
216 msgid "Active Leases"
217 msgstr "Leases hoạt động"
218
219 #, fuzzy
220 msgid "Ad-Hoc"
221 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
222
223 msgid "Add"
224 msgstr "Thêm vào"
225
226 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
227 msgstr ""
228
229 msgid "Add new interface..."
230 msgstr ""
231
232 msgid "Additional Hosts files"
233 msgstr ""
234
235 msgid "Additional pppd options"
236 msgstr "Tùy chọn pppd bổ sung"
237
238 msgid "Address"
239 msgstr ""
240
241 msgid "Addresses"
242 msgstr "Địa chỉ"
243
244 msgid "Admin Password"
245 msgstr "Mật khẩu quản lí"
246
247 msgid "Administration"
248 msgstr "Quản trị"
249
250 #, fuzzy
251 msgid "Advanced Settings"
252 msgstr "Cài đặt căn bản"
253
254 msgid "Advertise IPv6 on network"
255 msgstr ""
256
257 msgid "Advertised network ID"
258 msgstr ""
259
260 msgid "Alert"
261 msgstr ""
262
263 msgid "Alias"
264 msgstr "Bí danh"
265
266 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
267 msgstr "Cho phép <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực mật mã"
268
269 msgid "Allow all except listed"
270 msgstr "Cho phép tất cả trừ danh sách liệt kê"
271
272 msgid "Allow listed only"
273 msgstr "Chỉ cho phép danh sách liệt kê"
274
275 msgid "Allow localhost"
276 msgstr ""
277
278 msgid ""
279 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
280 msgstr ""
281
282 msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
283 msgstr ""
284
285 msgid ""
286 "Also kernel or service logfiles can be viewed here to get an overview over "
287 "their current state."
288 msgstr ""
289 "Kernel hoặc service logfiles cũng có thể được view ở đây để lấy tầm nhìn "
290 "tổng quát của hình trạng hiện tại. "
291
292 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
293 msgstr ""
294
295 msgid "Antenna 1"
296 msgstr ""
297
298 msgid "Antenna 2"
299 msgstr ""
300
301 msgid "Apply"
302 msgstr "Áp dụng"
303
304 msgid "Applying changes"
305 msgstr "Tiến hành thay đổi"
306
307 msgid "Associated Stations"
308 msgstr ""
309
310 msgid "Authentication"
311 msgstr "Xác thực"
312
313 msgid "Authentication Realm"
314 msgstr "Realm xác định"
315
316 msgid "Authoritative"
317 msgstr "Authoritative"
318
319 msgid "Authorization Required"
320 msgstr "Yêu cầu ủy quyền"
321
322 msgid "Automatic Disconnect"
323 msgstr "Tự động ngừng kết nối"
324
325 msgid "Available"
326 msgstr "Sẵn có"
327
328 msgid "Available packages"
329 msgstr ""
330
331 msgid "Average:"
332 msgstr ""
333
334 msgid "BSSID"
335 msgstr ""
336
337 msgid "Back"
338 msgstr ""
339
340 msgid "Back to Overview"
341 msgstr ""
342
343 msgid "Back to overview"
344 msgstr ""
345
346 msgid "Back to scan results"
347 msgstr ""
348
349 msgid "Background Scan"
350 msgstr "Background Scan"
351
352 msgid "Backup / Restore"
353 msgstr "Backup/ Restore"
354
355 msgid "Backup Archive"
356 msgstr "Backup Archive"
357
358 msgid "Bad address specified!"
359 msgstr ""
360
361 msgid "Bit Rate"
362 msgstr ""
363
364 msgid "Bitrate"
365 msgstr ""
366
367 #, fuzzy
368 msgid "Bridge"
369 msgstr "Cổng cầu nối"
370
371 msgid "Bridge Port"
372 msgstr "Cổng cầu nối"
373
374 msgid "Bridge interfaces"
375 msgstr "Giao diện cầu nối"
376
377 msgid "Bridge unit number"
378 msgstr ""
379
380 msgid "Buttons"
381 msgstr ""
382
383 msgid "CPU"
384 msgstr ""
385
386 msgid "CPU usage (%)"
387 msgstr "CPU usage (%)"
388
389 msgid "Cancel"
390 msgstr "Bỏ qua"
391
392 msgid "Chain"
393 msgstr "chuỗi"
394
395 msgid ""
396 "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
397 msgstr "Thay đổi mật mã của quản lí hệ thống (User <code>root</code>)"
398
399 msgid "Changes"
400 msgstr "Thay đổi"
401
402 msgid "Changes applied."
403 msgstr "Thay đổi đã áp dụng"
404
405 msgid "Channel"
406 msgstr "Kênh"
407
408 msgid "Check"
409 msgstr ""
410
411 msgid "Checksum"
412 msgstr "Checksum"
413
414 msgid ""
415 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
416 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
417 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
418 "interface to it."
419 msgstr "Giao diện này chưa thuộc về bất kỳ firewall zone nào."
420
421 msgid ""
422 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
423 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
424 "em> field to define a new network."
425 msgstr ""
426
427 #, fuzzy
428 msgid "Client"
429 msgstr "Clientmode"
430
431 msgid "Client + WDS"
432 msgstr "Đối tượng + WDS"
433
434 msgid "Collecting data..."
435 msgstr ""
436
437 msgid "Command"
438 msgstr "Lệnh"
439
440 msgid "Common Configuration"
441 msgstr ""
442
443 msgid "Compression"
444 msgstr "Sức nén"
445
446 msgid "Configuration"
447 msgstr "Cấu hình"
448
449 msgid "Configuration / Apply"
450 msgstr ""
451
452 msgid "Configuration / Changes"
453 msgstr ""
454
455 msgid "Configuration / Revert"
456 msgstr ""
457
458 msgid "Configuration applied."
459 msgstr ""
460
461 msgid "Configuration file"
462 msgstr "Tập tin cấu hình"
463
464 msgid ""
465 "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the PPP "
466 "peer"
467 msgstr ""
468 "Định cấu hình DNS server địa phương để dùng tên servers adverticed bởi PPP "
469 "peer"
470
471 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
472 msgstr ""
473
474 msgid "Confirmation"
475 msgstr "Xác nhận"
476
477 msgid "Connect script"
478 msgstr "Kết nối script"
479
480 msgid "Connection Limit"
481 msgstr "Giới hạn kết nối"
482
483 msgid "Connection timeout"
484 msgstr "Kết nối dừng"
485
486 msgid "Contributing Developers"
487 msgstr "Phát triển viên"
488
489 msgid "Country"
490 msgstr ""
491
492 msgid "Country Code"
493 msgstr "Mã quốc gia"
494
495 msgid "Cover the following interface"
496 msgstr ""
497
498 msgid "Cover the following interfaces"
499 msgstr ""
500
501 msgid "Create / Assign firewall-zone"
502 msgstr "Tạo/ gán firewall-zone"
503
504 msgid "Create Interface"
505 msgstr ""
506
507 msgid "Create Network"
508 msgstr "Tạo network"
509
510 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
511 msgstr ""
512
513 msgid "Create backup"
514 msgstr "Tạo backup"
515
516 msgid "Critical"
517 msgstr ""
518
519 msgid "Cron Log Level"
520 msgstr ""
521
522 msgid "Custom Files"
523 msgstr ""
524
525 msgid "Custom Interface"
526 msgstr ""
527
528 msgid "Custom files"
529 msgstr ""
530
531 msgid ""
532 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
533 "\">LED</abbr>s if possible."
534 msgstr ""
535 "Tùy chỉnh chế độ của thiết bị <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
536 "abbr>s nếu có thể."
537
538 msgid "DHCP Leases"
539 msgstr ""
540
541 msgid "DHCP Server"
542 msgstr ""
543
544 msgid "DHCP assigned"
545 msgstr "Gán DHCP"
546
547 msgid "DHCP-Options"
548 msgstr "Tùy chọn DHCP"
549
550 msgid "DNS forwardings"
551 msgstr ""
552
553 msgid "Debug"
554 msgstr ""
555
556 msgid "Default state"
557 msgstr ""
558
559 msgid "Define a name for this network."
560 msgstr ""
561
562 msgid ""
563 "Define additional DHCP options, for example "
564 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
565 "servers to clients."
566 msgstr ""
567
568 msgid "Delete"
569 msgstr "Xóa"
570
571 msgid "Delete this interface"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Delete this network"
575 msgstr ""
576
577 msgid "Description"
578 msgstr "Mô tả"
579
580 msgid "Design"
581 msgstr "Thiết kế"
582
583 msgid "Destination"
584 msgstr "Điểm đến"
585
586 msgid "Detected Files"
587 msgstr ""
588
589 msgid "Detected files"
590 msgstr ""
591
592 msgid "Device"
593 msgstr "Công cụ"
594
595 msgid "Device Configuration"
596 msgstr ""
597
598 msgid "Diagnostics"
599 msgstr ""
600
601 msgid ""
602 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
603 "this interface."
604 msgstr ""
605
606 msgid "Disable HW-Beacon timer"
607 msgstr "Vô hiệu hóa bộ chỉnh giờ HW-Beacon"
608
609 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
610 msgstr ""
611
612 msgid "Disconnect script"
613 msgstr "Ngừng script"
614
615 msgid "Distance Optimization"
616 msgstr "Khoảng cách tối ưu"
617
618 msgid "Distance to farthest network member in meters."
619 msgstr "Khoảng cách tới thành viên xa nhất trong mạng lưới tính bằng mét"
620
621 msgid "Diversity"
622 msgstr "Tính đa dạng"
623
624 msgid ""
625 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
626 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
627 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
628 "firewalls"
629 msgstr ""
630 "Dnsmasq là một phối hợp  <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
631 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
632 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
633 "firewalls"
634
635 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
636 msgstr ""
637
638 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
639 msgstr ""
640
641 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
642 msgstr ""
643
644 msgid "Do not send probe responses"
645 msgstr "Không gửi nhắc hồi đáp"
646
647 msgid "Document root"
648 msgstr "Gốc tài liệu "
649
650 msgid "Domain required"
651 msgstr "Domain yêu cầu"
652
653 msgid "Domain whitelist"
654 msgstr ""
655
656 msgid ""
657 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
658 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
659 msgstr ""
660 "Don&amp;#39;t chuyển tiếp <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Yêu "
661 "cầu không cần <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-Tên"
662
663 msgid "Download and install package"
664 msgstr "Tải và cài đặt gói"
665
666 msgid ""
667 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
668 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
669 msgstr ""
670 "Dropbear cung cấp <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> mạng lưới shell "
671 "truy cập và một <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server tích hợp"
672
673 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
674 msgstr ""
675 "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
676
677 msgid ""
678 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
679 "having static leases will be served."
680 msgstr ""
681
682 msgid "EAP-Method"
683 msgstr "EAP-Method"
684
685 msgid "Edit"
686 msgstr "Chỉnh sửa"
687
688 msgid "Edit package lists and installation targets"
689 msgstr "Chỉnh sửa danh sách gói và mục tiêu cài đặt"
690
691 msgid "Edit this interface"
692 msgstr ""
693
694 msgid "Edit this network"
695 msgstr ""
696
697 msgid "Emergency"
698 msgstr ""
699
700 msgid "Enable 4K VLANs"
701 msgstr ""
702
703 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
704 msgstr "Kích hoạt <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
705
706 msgid "Enable IPv6 on PPP link"
707 msgstr "Kích hoạt IPv6 on PPP link"
708
709 msgid "Enable Keep-Alive"
710 msgstr "Kích hoạt Keep-Alive"
711
712 msgid "Enable TFTP server"
713 msgstr ""
714
715 msgid "Enable VLAN functionality"
716 msgstr ""
717
718 msgid "Enable device"
719 msgstr ""
720
721 msgid "Enable this mount"
722 msgstr ""
723
724 msgid "Enable this swap"
725 msgstr ""
726
727 msgid "Enable this switch"
728 msgstr ""
729
730 msgid "Enabled"
731 msgstr ""
732
733 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
734 msgstr "Kích hoạt Spanning Tree Protocol trên cầu nối này"
735
736 msgid "Encapsulation mode"
737 msgstr ""
738
739 msgid "Encryption"
740 msgstr "Encryption"
741
742 msgid "Error"
743 msgstr "Lỗi"
744
745 msgid "Ethernet Adapter"
746 msgstr "Bộ tương hợp ethernet"
747
748 msgid "Ethernet Bridge"
749 msgstr "Cầu nối ethernet"
750
751 msgid "Ethernet Switch"
752 msgstr "Bộ chuyển đảo ethernet"
753
754 msgid "Expand hosts"
755 msgstr ""
756
757 msgid ""
758 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
759 msgstr ""
760
761 msgid "External system log server"
762 msgstr ""
763
764 msgid "External system log server port"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Fast Frames"
768 msgstr "Khung nhanh"
769
770 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
771 msgstr ""
772
773 msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
774 msgstr "Tập tin được lưu giữ khi truyền tới một phần cứng mới"
775
776 msgid "Filesystem"
777 msgstr "Tập tin hệ thống"
778
779 msgid "Filter"
780 msgstr "Lọc"
781
782 msgid "Filter private"
783 msgstr "Filter private"
784
785 msgid "Filter useless"
786 msgstr "Lọc không hữu dụng"
787
788 msgid "Find and join network"
789 msgstr ""
790
791 msgid "Find package"
792 msgstr "Tìm gói"
793
794 msgid "Finish"
795 msgstr ""
796
797 msgid "Firewall"
798 msgstr "Firewall"
799
800 #, fuzzy
801 msgid "Firewall Settings"
802 msgstr "Tình trạng Firewall"
803
804 msgid "Firewall Status"
805 msgstr "Tình trạng Firewall"
806
807 msgid "Firmware image"
808 msgstr "HÌnh ảnh firmware"
809
810 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
811 msgstr ""
812
813 msgid "Flags"
814 msgstr "Cờ"
815
816 msgid "Flash Firmware"
817 msgstr "Phần cứng flash"
818
819 msgid "Force"
820 msgstr "Force"
821
822 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
823 msgstr ""
824
825 msgid "Forwarding mode"
826 msgstr ""
827
828 msgid "Fragmentation Threshold"
829 msgstr "Ngưỡng cửa Phân đoạn"
830
831 msgid "Frame Bursting"
832 msgstr "Khung nổ"
833
834 msgid "Free space"
835 msgstr ""
836
837 msgid "Frequency Hopping"
838 msgstr "Tần số Hopping"
839
840 msgid "General"
841 msgstr "Tổng quát"
842
843 msgid "General Settings"
844 msgstr ""
845
846 #, fuzzy
847 msgid "General Setup"
848 msgstr "Tổng quát"
849
850 msgid "Go to relevant configuration page"
851 msgstr "Đi tới trang cấu hình thích hợp"
852
853 msgid "HE.net Tunnel ID"
854 msgstr ""
855
856 msgid "HT capabilities"
857 msgstr ""
858
859 msgid "HT mode"
860 msgstr ""
861
862 msgid "Handler"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Hang Up"
866 msgstr "Hang Up"
867
868 msgid ""
869 "Here you can backup and restore your router configuration and - if possible "
870 "- reset the router to the default settings."
871 msgstr ""
872 "Ở đây bạn có thể backup và khôi phục lại cấu hình bộ định tuyến và- nếu có "
873 "thể - reset bộ định tuyến ở cài đặt mặc định."
874
875 msgid ""
876 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
877 "the timezone."
878 msgstr ""
879 "Ở đây bạn có thể cấu hình những đặc tính cơ bản của thiết bị như tên máy chủ "
880 "hoặc múi giờ."
881
882 msgid ""
883 "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
884 "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
885 msgstr ""
886 "Ở đây bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt và các chức năng của <abbr title="
887 "\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr>."
888
889 msgid ""
890 "Here you can find information about the current system status like <abbr "
891 "title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr> clock frequency, memory usage "
892 "or network interface data."
893 msgstr ""
894 "Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về tình trạng của hệ thống hiện hành  "
895 "như là <abbr title=\"Bộ điều khiển trung tâm\">CPU</abbr> đồng hồ tần số, bộ "
896 "nhớ hoặc mạng lưới dữ liệu giao diện."
897
898 msgid ""
899 "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys (one "
900 "per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
901 "authentication."
902 msgstr ""
903 "ở đây bạn có thể dán công khai <abbr title=\"Secure Shell\"> SSH</abbr>-Keys "
904 "(mỗi cái một dòng) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> xác thực khóa "
905 "công khai"
906
907 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
908 msgstr "Giấu <abbr title=\"Chế độ mở rộng đặt Identifier\">ESSID</abbr>"
909
910 msgid "Host entries"
911 msgstr "Host entries"
912
913 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
914 msgstr "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
915
916 msgid "Hostname"
917 msgstr "Tên host"
918
919 msgid "Hostnames"
920 msgstr "Tên host"
921
922 msgid "ID"
923 msgstr "ID"
924
925 msgid "IP Configuration"
926 msgstr "Cấu hình IP"
927
928 msgid "IP address"
929 msgstr "Địa chỉ IP"
930
931 msgid "IP-Aliases"
932 msgstr ""
933
934 msgid "IPv4"
935 msgstr ""
936
937 msgid "IPv4 Firewall"
938 msgstr ""
939
940 msgid "IPv4-Address"
941 msgstr ""
942
943 msgid "IPv6"
944 msgstr "IPv6"
945
946 msgid "IPv6 Firewall"
947 msgstr ""
948
949 msgid "IPv6 Setup"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Identity"
953 msgstr "Nhận dạng"
954
955 msgid ""
956 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
957 msgstr ""
958
959 msgid ""
960 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
961 "device node"
962 msgstr ""
963
964 msgid ""
965 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
966 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
967 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
968 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
969 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
970 msgstr ""
971 "Nếu bộ nhớ vật lý không đủ dữ liệu không dùng có thể được swap tạm thời đến "
972 "một thiết bị swap để tạo ra nhiều khoảng trống hơn trong <abbr title="
973 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Hãy nhận biết rằng swapping dữ liệu là "
974 "một quá trình rất chậm vì một thiết bị swap không thể được truy cập với  "
975 "datarates cao hơn của <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
976
977 msgid "Ignore Hosts files"
978 msgstr ""
979
980 msgid "Ignore interface"
981 msgstr "Lờ đi giao diện"
982
983 msgid "Ignore resolve file"
984 msgstr "Lờ đi tập tin resolve"
985
986 msgid "In"
987 msgstr "Trong"
988
989 msgid "Inbound:"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Info"
993 msgstr ""
994
995 msgid "Install"
996 msgstr "Cài đặt "
997
998 msgid "Installation targets"
999 msgstr "Mục tiêu cài đặt"
1000
1001 msgid "Installed packages"
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "Interface"
1005 msgstr "Giao diện "
1006
1007 msgid "Interface Configuration"
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "Interface Overview"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Interface Status"
1014 msgstr "Tình trạng giao diện"
1015
1016 msgid "Interface is reconnecting..."
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Interface is shutting down..."
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Interface not present or not connected yet."
1023 msgstr ""
1024
1025 msgid "Interface reconnected"
1026 msgstr ""
1027
1028 msgid "Interface shut down"
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid "Interfaces"
1032 msgstr "Giao diện "
1033
1034 msgid "Invalid"
1035 msgstr "Giá trị nhập vào không hợp lí"
1036
1037 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1041 msgstr "Tên và mật mã không đúng. Xin thử lại "
1042
1043 msgid ""
1044 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1045 "memory, please verify the image file!"
1046 msgstr ""
1047 "Dường như bạn cố gắng flash một hình ảnh không phù hợp với bộ nhớ flash, xin "
1048 "vui lòng xác minh các tập tin hình ảnh!"
1049
1050 msgid "Java Script required!"
1051 msgstr ""
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "Join Network"
1055 msgstr "mạng lưới "
1056
1057 msgid "Join Network: Settings"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "KB"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Keep configuration files"
1067 msgstr "Giữ tập tin cấu hình"
1068
1069 msgid "Keep-Alive"
1070 msgstr "Giữ-alive"
1071
1072 msgid "Kernel"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid "Kernel Log"
1076 msgstr "Kernel Log"
1077
1078 msgid "Key"
1079 msgstr "Phím "
1080
1081 msgid "Key #%d"
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "Kill"
1085 msgstr "Kill"
1086
1087 msgid "LLC"
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Label"
1091 msgstr ""
1092
1093 msgid "Language"
1094 msgstr "Ngôn ngữ"
1095
1096 msgid "Language and Style"
1097 msgstr ""
1098
1099 msgid "Lead Development"
1100 msgstr "Dẫn đầu phát triển"
1101
1102 msgid "Leasefile"
1103 msgstr "Leasefile"
1104
1105 msgid "Leasetime"
1106 msgstr "Leasetime"
1107
1108 msgid "Leasetime remaining"
1109 msgstr "Leasetime còn lại"
1110
1111 msgid "Legend:"
1112 msgstr ""
1113
1114 msgid ""
1115 "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
1116 "successful connect"
1117 msgstr ""
1118 "Để pppd thay thế route mặc định hiện tại để dùng giao diện PPP sau khi kết "
1119 "nối thành công"
1120
1121 msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
1122 msgstr "Để pppd chạy script này sau khi thành lập PPP link"
1123
1124 msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
1125 msgstr "Để pppd chạy trên script trước khi phá vỡ PPP link"
1126
1127 msgid "Limit"
1128 msgstr "Giới hạn "
1129
1130 #, fuzzy
1131 msgid "Link"
1132 msgstr "Link On"
1133
1134 msgid "Link On"
1135 msgstr "Link On"
1136
1137 msgid ""
1138 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1139 "requests to"
1140 msgstr ""
1141
1142 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1143 msgstr ""
1144
1145 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1146 msgstr ""
1147
1148 msgid "Load"
1149 msgstr "Tải "
1150
1151 msgid "Loading"
1152 msgstr ""
1153
1154 msgid "Local Time"
1155 msgstr "Giờ địa phương"
1156
1157 msgid "Local domain"
1158 msgstr ""
1159
1160 msgid ""
1161 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1162 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1163 msgstr ""
1164
1165 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Local server"
1169 msgstr ""
1170
1171 msgid ""
1172 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1173 "available"
1174 msgstr ""
1175
1176 msgid "Localise queries"
1177 msgstr "Tra vấn địa phương"
1178
1179 msgid "Log output level"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "Log queries"
1183 msgstr "Bản ghi tra vấn"
1184
1185 msgid "Logging"
1186 msgstr ""
1187
1188 msgid "Login"
1189 msgstr "Đăng nhập "
1190
1191 msgid "Logout"
1192 msgstr "Thoát ra"
1193
1194 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1195 msgstr ""
1196
1197 msgid "MAC"
1198 msgstr "MAC"
1199
1200 msgid "MAC Address"
1201 msgstr ""
1202
1203 msgid "MAC-Address"
1204 msgstr ""
1205
1206 msgid "MAC-Address Filter"
1207 msgstr "Lọc địa chỉ MAC"
1208
1209 #, fuzzy
1210 msgid "MAC-Filter"
1211 msgstr "Lọc"
1212
1213 msgid "MAC-List"
1214 msgstr "Danh sách MAC"
1215
1216 msgid "MTU"
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid ""
1220 "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock your "
1221 "sim card!"
1222 msgstr ""
1223 "Bảo đảm rằng bạn cung cấp pin code chính xác ở đây hoặc sim card của bạn sẽ "
1224 "bị khóa"
1225
1226 msgid "Master"
1227 msgstr "Chủ"
1228
1229 msgid "Master + WDS"
1230 msgstr "Chủ + WDS"
1231
1232 msgid "Maximum Rate"
1233 msgstr "Mức cao nhất"
1234
1235 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1236 msgstr ""
1237
1238 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1239 msgstr ""
1240
1241 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1242 msgstr ""
1243
1244 #, fuzzy
1245 msgid "Maximum hold time"
1246 msgstr "Mức cao nhất"
1247
1248 msgid "Maximum number of leased addresses."
1249 msgstr ""
1250
1251 msgid "Memory"
1252 msgstr "Bộ nhớ"
1253
1254 msgid "Memory usage (%)"
1255 msgstr "Memory usage (%)"
1256
1257 msgid "Metric"
1258 msgstr "Metric"
1259
1260 msgid "Minimum Rate"
1261 msgstr "Mức thấp nhất"
1262
1263 #, fuzzy
1264 msgid "Minimum hold time"
1265 msgstr "Mức thấp nhất"
1266
1267 msgid "Mode"
1268 msgstr "Chế độ"
1269
1270 msgid "Modem device"
1271 msgstr "Thiết bị modem"
1272
1273 msgid "Monitor"
1274 msgstr "Monitor"
1275
1276 msgid ""
1277 "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
1278 "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title=\"Lua "
1279 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending e-"
1280 "mails, ..."
1281 msgstr ""
1282 "Đa số các mạng server mà cung cấp một service nhất định cho công cụ của bạn "
1283 "hoặc mạng như shell access, phục vụ các trang web như <abbr title=\"Giao "
1284 "diện cấu hình Lua\">LuCI</abbr>, làm lưới định tuyến, gửi e-mail, ..."
1285
1286 msgid "Mount Entry"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "Mount Point"
1290 msgstr "Lắp điểm"
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "Mount Points"
1294 msgstr "Lắp điểm"
1295
1296 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid ""
1303 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1304 "filesystem"
1305 msgstr ""
1306 "Số điểm lắp xác định tại một điểm mà ở đó bộ nhớ sẽ được gắn vào hệ thống "
1307 "tập tin"
1308
1309 msgid "Mount options"
1310 msgstr ""
1311
1312 msgid "Mount point"
1313 msgstr ""
1314
1315 msgid "Mounted file systems"
1316 msgstr "Lắp tập tin hệ thống"
1317
1318 msgid "Move down"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "Move up"
1322 msgstr ""
1323
1324 msgid "Multicast Rate"
1325 msgstr "Multicast Rate"
1326
1327 msgid "NAS ID"
1328 msgstr "NAS ID"
1329
1330 msgid "Name"
1331 msgstr "Tên"
1332
1333 msgid "Name of the new interface"
1334 msgstr ""
1335
1336 #, fuzzy
1337 msgid "Name of the new network"
1338 msgstr "Tên của giao diện BMF"
1339
1340 msgid "Navigation"
1341 msgstr "Sự điều hướng"
1342
1343 msgid "Network"
1344 msgstr "mạng lưới "
1345
1346 msgid "Network Utilities"
1347 msgstr ""
1348
1349 msgid "Network boot image"
1350 msgstr ""
1351
1352 msgid "Networks"
1353 msgstr "mạng lưới"
1354
1355 msgid "Next »"
1356 msgstr ""
1357
1358 msgid "No address configured on this interface."
1359 msgstr ""
1360
1361 msgid "No chains in this table"
1362 msgstr "Không có chuỗi trong bảng này"
1363
1364 msgid "No files found"
1365 msgstr ""
1366
1367 msgid "No information available"
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "No negative cache"
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "No network configured on this device"
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "No password set!"
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "No rules in this chain"
1381 msgstr "Không có quy luật trong chuỗi này"
1382
1383 msgid "Noise"
1384 msgstr ""
1385
1386 msgid "None"
1387 msgstr ""
1388
1389 msgid "Normal"
1390 msgstr ""
1391
1392 msgid "Not associated"
1393 msgstr ""
1394
1395 msgid "Not configured"
1396 msgstr "Không định cấu hình"
1397
1398 msgid ""
1399 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
1400 "will be moved into this network."
1401 msgstr ""
1402
1403 msgid "Notice"
1404 msgstr ""
1405
1406 msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
1407 msgstr "Kiểm tra số lượng kết nối không thành công để tự động kết nối lại. "
1408
1409 msgid "OK"
1410 msgstr "OK "
1411
1412 msgid "OPKG error code %i"
1413 msgstr ""
1414
1415 msgid "OPKG-Configuration"
1416 msgstr "Cấu hình OPKG-"
1417
1418 msgid "Off-State Delay"
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid ""
1422 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1423 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1424 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1425 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1426 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1427 "<samp>eth0.1</samp>)."
1428 msgstr ""
1429 "Trên trang này bạn có thể định cấu hình giao diện network. Bạn có thể bắt "
1430 "cầu nhiều giao diện bằng cách đánh dấu &amp;quot;bridge interfaces&amp;quot; "
1431 "field và nhập tên vào của nhiều giao diện network phân tách bởi những khoảng "
1432 "trống. Bạn có thể cũng dùng <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</"
1433 "abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e."
1434 "g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1435
1436 msgid "On-State Delay"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1440 msgstr ""
1441
1442 msgid "One or more required fields have no value!"
1443 msgstr ""
1444
1445 msgid "Open"
1446 msgstr ""
1447
1448 msgid "Option changed"
1449 msgstr ""
1450
1451 msgid "Option removed"
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "Options"
1455 msgstr "Lựa chọn "
1456
1457 msgid "Other:"
1458 msgstr ""
1459
1460 msgid "Out"
1461 msgstr "Ra khỏi"
1462
1463 msgid "Outbound:"
1464 msgstr ""
1465
1466 msgid "Outdoor Channels"
1467 msgstr "Kênh ngoại mạng"
1468
1469 msgid ""
1470 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1471 "subnet that is served."
1472 msgstr ""
1473
1474 msgid "Overview"
1475 msgstr "Nhìn chung"
1476
1477 msgid "Owner"
1478 msgstr "Owner"
1479
1480 msgid "PID"
1481 msgstr "PID"
1482
1483 msgid "PIN code"
1484 msgstr "PIN code"
1485
1486 #, fuzzy
1487 msgid "PPP Settings"
1488 msgstr "Cài đặt "
1489
1490 msgid "PPPoA Encapsulation"
1491 msgstr "PPPoA Encapsulation"
1492
1493 msgid "Package libiwinfo required!"
1494 msgstr ""
1495
1496 msgid "Package lists"
1497 msgstr "Danh sách đóng gói"
1498
1499 msgid "Package lists updated"
1500 msgstr "Danh sách gói đã được cập nhật"
1501
1502 msgid "Package name"
1503 msgstr "Tên gói"
1504
1505 msgid "Packets"
1506 msgstr "Gói tin"
1507
1508 msgid "Password"
1509 msgstr "Mật mã"
1510
1511 msgid "Password authentication"
1512 msgstr "Xác thực mật mã"
1513
1514 msgid "Password of Private Key"
1515 msgstr "Mật mã của private key"
1516
1517 msgid "Password successfully changed"
1518 msgstr "Mật mã đã thay đổi thành công"
1519
1520 msgid "Path to CA-Certificate"
1521 msgstr "Đường dẫn tới CA-Certificate"
1522
1523 msgid "Path to Private Key"
1524 msgstr "Đường dẫn tới private key"
1525
1526 msgid "Path to executable which handles the button event"
1527 msgstr ""
1528
1529 msgid "Peak:"
1530 msgstr ""
1531
1532 msgid "Perform reboot"
1533 msgstr "Tiến hành reboot"
1534
1535 #, fuzzy
1536 msgid "Physical Settings"
1537 msgstr "Cài đặt căn bản"
1538
1539 #, fuzzy
1540 msgid "Pkts."
1541 msgstr "Cửa"
1542
1543 msgid "Please enter your username and password."
1544 msgstr "Nhập tên và mật mã"
1545
1546 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1547 msgstr "Xin chờ: Công cụ đang reboot"
1548
1549 msgid "Plugin path"
1550 msgstr "Đường dẫn Plugin"
1551
1552 msgid "Policy"
1553 msgstr "Chính sách"
1554
1555 msgid "Port"
1556 msgstr "Cửa "
1557
1558 msgid "Port %d"
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1562 msgstr ""
1563
1564 msgid ""
1565 "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default VLAN "
1566 "ID added to received untagged frames."
1567 msgstr ""
1568
1569 msgid "Port PVIDs on %q"
1570 msgstr ""
1571
1572 msgid "Ports"
1573 msgstr "Cửa"
1574
1575 msgid "Post-commit actions"
1576 msgstr "Đăng _ cam kết hành động"
1577
1578 msgid "Power"
1579 msgstr "Power"
1580
1581 #, fuzzy
1582 msgid "Prevents client-to-client communication"
1583 msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
1584
1585 msgid "Primary"
1586 msgstr "Chính"
1587
1588 msgid "Proceed"
1589 msgstr "Proceed"
1590
1591 msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
1592 msgstr "Tiến trình này sẽ chuyển mọi thiết lập về firmware mặc định"
1593
1594 msgid "Processes"
1595 msgstr "Processes"
1596
1597 msgid "Processor"
1598 msgstr "Bộ xử lý"
1599
1600 msgid "Project Homepage"
1601 msgstr "Trang chủ dự án"
1602
1603 msgid "Prot."
1604 msgstr "Prot."
1605
1606 msgid "Protocol"
1607 msgstr "Protocol"
1608
1609 msgid "Provide new network"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Pseudo Ad-Hoc"
1613 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
1614
1615 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1616 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1617
1618 msgid "RTS/CTS Threshold"
1619 msgstr "RTS/CTS Threshold"
1620
1621 msgid "RX"
1622 msgstr "RX"
1623
1624 msgid "Radius-Port"
1625 msgstr "Radius-Port"
1626
1627 #, fuzzy
1628 msgid "Radius-Server"
1629 msgstr "RadiusServer"
1630
1631 msgid ""
1632 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1633 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1634 msgstr ""
1635 "Đọc <code>/etc/ethers</code> để định cấu hình <abbr title=\"Dynamic Host "
1636 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1637
1638 msgid ""
1639 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
1640 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1641 "interface."
1642 msgstr ""
1643
1644 msgid ""
1645 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
1646 "You might loose access to this router if you are connected via this network."
1647 msgstr ""
1648
1649 msgid ""
1650 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
1651 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1652 "interface."
1653 msgstr ""
1654
1655 msgid "Realtime Connections"
1656 msgstr ""
1657
1658 msgid "Realtime Load"
1659 msgstr ""
1660
1661 msgid "Realtime Traffic"
1662 msgstr ""
1663
1664 msgid "Rebind protection"
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "Reboot"
1668 msgstr "Reboot"
1669
1670 msgid "Reboots the operating system of your device"
1671 msgstr "Reboots hệ điều hành của công cụ"
1672
1673 msgid "Receive"
1674 msgstr "Receive"
1675
1676 msgid "Receiver Antenna"
1677 msgstr "Máy thu Antenna"
1678
1679 msgid "Reconnect this interface"
1680 msgstr ""
1681
1682 msgid "Reconnecting interface"
1683 msgstr ""
1684
1685 msgid "References"
1686 msgstr "Tham chiếu"
1687
1688 msgid "Regulatory Domain"
1689 msgstr "Miền điều chỉnh"
1690
1691 msgid "Remove"
1692 msgstr "Loại bỏ"
1693
1694 msgid "Repeat scan"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "Replace default route"
1698 msgstr "Thay thế route mặc định"
1699
1700 msgid "Replace entry"
1701 msgstr "thay đổi nội dung"
1702
1703 msgid "Replace wireless configuration"
1704 msgstr ""
1705
1706 msgid "Reset"
1707 msgstr "Reset"
1708
1709 msgid "Reset Counters"
1710 msgstr "Reset bộ đếm"
1711
1712 msgid "Reset router to defaults"
1713 msgstr "Đặt lại bộ định tuyến ở chế độ mặc định"
1714
1715 msgid "Reset switch during setup"
1716 msgstr ""
1717
1718 msgid "Resolv and Hosts Files"
1719 msgstr ""
1720
1721 msgid "Resolve file"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid "Restart Firewall"
1725 msgstr "Khởi động lại Firewall"
1726
1727 msgid "Restore backup"
1728 msgstr "Phục hồi backup"
1729
1730 msgid "Reveal/hide password"
1731 msgstr ""
1732
1733 msgid "Revert"
1734 msgstr "Revert"
1735
1736 msgid "Root"
1737 msgstr ""
1738
1739 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1740 msgstr ""
1741
1742 #, fuzzy
1743 msgid "Routes"
1744 msgstr "Route"
1745
1746 msgid ""
1747 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1748 "can be reached."
1749 msgstr ""
1750 "Routes chỉ định trên giao diện và cổng một host nhất định hay network được "
1751 "tiếp cận."
1752
1753 msgid "Rule #"
1754 msgstr ""
1755
1756 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1757 msgstr ""
1758
1759 msgid "Run filesystem check"
1760 msgstr ""
1761
1762 msgid "SSID"
1763 msgstr "SSID"
1764
1765 msgid "STP"
1766 msgstr "STP"
1767
1768 msgid "Save"
1769 msgstr "Lưu"
1770
1771 msgid "Save & Apply"
1772 msgstr "Lưu & áp dụng "
1773
1774 msgid "Save &#38; Apply"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "Scan"
1778 msgstr "Scan"
1779
1780 msgid "Scheduled Tasks"
1781 msgstr "Scheduled Tasks"
1782
1783 msgid "Search file..."
1784 msgstr "Tìm tập tin..."
1785
1786 msgid ""
1787 "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
1788 msgstr "Giây để chờ cho modem trở nên sẵn sàng trước khi kết nối"
1789
1790 msgid "Section added"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid "Section removed"
1794 msgstr ""
1795
1796 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1797 msgstr ""
1798
1799 #, fuzzy
1800 msgid "Separate Clients"
1801 msgstr "Cô lập đối tượng"
1802
1803 msgid "Separate WDS"
1804 msgstr "Phân tách WDS"
1805
1806 msgid "Server"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "Server IPv4-Address"
1810 msgstr ""
1811
1812 msgid "Service type"
1813 msgstr "Service type"
1814
1815 msgid "Services"
1816 msgstr "Dịch vụ "
1817
1818 msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
1819 msgstr ""
1820 "Services và daemons tiến hành nhưng công đoạn nhất định trên công cụ của bạn"
1821
1822 msgid "Settings"
1823 msgstr "Cài đặt "
1824
1825 msgid "Setup wait time"
1826 msgstr "Cài đặt thời gian chờ"
1827
1828 msgid "Shutdown this interface"
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "Signal"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid "Size"
1835 msgstr "Dung lượng "
1836
1837 msgid "Skip"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Skip to content"
1841 msgstr "Nhảy tới nội dung"
1842
1843 msgid "Skip to navigation"
1844 msgstr "Chuyển đến mục định hướng"
1845
1846 msgid "Slot time"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Software"
1850 msgstr "Phần mềm"
1851
1852 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid ""
1856 "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> You "
1857 "need to manually flash your device."
1858 msgstr ""
1859 "Xin lỗi. OpenWrt không hỗ trợ nâng cấp hệ thống trên platform này. <br /> "
1860 "Bạn cần tự flash thiết bị của bạn. "
1861
1862 msgid "Sort"
1863 msgstr ""
1864
1865 msgid "Source"
1866 msgstr "Nguồn"
1867
1868 msgid "Specifies the button state to handle"
1869 msgstr ""
1870
1871 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
1872 msgstr ""
1873
1874 msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
1875 msgstr "Chỉ định những dòng lệnh tranh cãi cho pppd ở đây"
1876
1877 msgid "Specify the secret encryption key here."
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "Start"
1881 msgstr "Bắt đầu "
1882
1883 msgid "Static IPv4 Routes"
1884 msgstr "Static IPv4 Routes"
1885
1886 msgid "Static IPv6 Routes"
1887 msgstr "Static IPv6 Routes"
1888
1889 msgid "Static Leases"
1890 msgstr "Thống kê leases"
1891
1892 msgid "Static Routes"
1893 msgstr "Static Routes"
1894
1895 msgid "Static WDS"
1896 msgstr ""
1897
1898 msgid ""
1899 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
1900 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
1901 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
1902 msgstr ""
1903
1904 msgid "Status"
1905 msgstr "Tình trạng"
1906
1907 msgid "Strict order"
1908 msgstr "Yêu cầu nghiêm ngặt"
1909
1910 msgid "Submit"
1911 msgstr "Trình "
1912
1913 msgid "Swap Entry"
1914 msgstr ""
1915
1916 msgid "Switch"
1917 msgstr "chuyển đổi"
1918
1919 msgid "Switch %q"
1920 msgstr ""
1921
1922 msgid "System"
1923 msgstr "Hệ thống"
1924
1925 msgid "System Log"
1926 msgstr "System Log"
1927
1928 msgid "System Properties"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid "System log buffer size"
1932 msgstr ""
1933
1934 msgid "TCP:"
1935 msgstr ""
1936
1937 msgid "TFTP Settings"
1938 msgstr ""
1939
1940 msgid "TFTP server root"
1941 msgstr ""
1942
1943 msgid "TTL"
1944 msgstr ""
1945
1946 msgid "TX"
1947 msgstr "TX"
1948
1949 msgid "Table"
1950 msgstr "Bảng"
1951
1952 msgid "Target"
1953 msgstr "Đích"
1954
1955 msgid "Terminate"
1956 msgstr "Terminate"
1957
1958 msgid "Thanks To"
1959 msgstr "Cám ơn"
1960
1961 msgid ""
1962 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
1963 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
1964 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
1965 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
1966 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
1967 msgstr ""
1968
1969 msgid ""
1970 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
1971 "component for working wireless configuration!"
1972 msgstr ""
1973
1974 msgid ""
1975 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
1976 "code> and <code>_</code>"
1977 msgstr ""
1978
1979 msgid ""
1980 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
1981 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
1982 msgstr ""
1983 "Tập tin công cụ của bộ nhớ hoặc phân vùng (<abbr title=\"Ví dụ\">e.g.</abbr> "
1984 "<code>/dev/sda1</code>)"
1985
1986 msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1987 msgstr "Thiết bị node của modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1988
1989 msgid ""
1990 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
1991 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
1992 "samp>)"
1993 msgstr ""
1994 "Filesystem mà được dùng để format memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</"
1995 "abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
1996
1997 msgid ""
1998 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
1999 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2000 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "The following changes have been committed"
2004 msgstr ""
2005
2006 msgid "The following changes have been reverted"
2007 msgstr "Những thay đối sau đây đã được để trở về tình trạng cũ. "
2008
2009 msgid ""
2010 "The following files are detected by the system and will be kept "
2011 "automatically during sysupgrade"
2012 msgstr ""
2013
2014 msgid "The following rules are currently active on this system."
2015 msgstr ""
2016
2017 msgid ""
2018 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2019 "replaced if you proceed."
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid ""
2023 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
2024 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2025 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2026 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2027 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2028 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2029 msgstr ""
2030 "Cổng network trên bộ định tuyến có thể phối hợp với nhiều <abbr title="
2031 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s làm máy tính tự giao tiếp trực "
2032 "tiếp với nhau. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
2033 "thường được dùng để phân tách những phân đoạn network khác nhau. Thông "
2034 "thường có một cổng Uplink mặc định cho một kết nối vào mạng lớn hơn như "
2035 "Internet và các cổng khác cho một mạng lưới địa phương."
2036
2037 msgid ""
2038 "The realm which will be displayed at the authentication prompt for protected "
2039 "pages."
2040 msgstr ""
2041 "Realm đó sẽ được hiển thị tại dấu nhắc xác thực cho các trang web được bảo "
2042 "vệ."
2043
2044 msgid ""
2045 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2046 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2047 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2048 "settings."
2049 msgstr ""
2050 "Hệ thống bây giờ đang flashing.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Chờ "
2051 "một vài phút cho tới khi kết nối lại. Có thể cần phải làm mới địa chỉ của "
2052 "máy tính để tiếp cận thiết bị một lần nữa, phụ thuộc vào cài đặt của bạn. "
2053
2054 msgid ""
2055 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2056 "you choose the generic image format for your platform."
2057 msgstr ""
2058 "Tập tin đang tải hình ảnh không bao gồm một hổ trợ format. Bảo đảm rằng bạn "
2059 "chọn một image format tổng quát cho platform."
2060
2061 msgid "There are no active leases."
2062 msgstr ""
2063
2064 msgid "There are no pending changes to apply!"
2065 msgstr ""
2066
2067 msgid "There are no pending changes to revert!"
2068 msgstr ""
2069
2070 msgid "There are no pending changes!"
2071 msgstr ""
2072
2073 msgid ""
2074 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2075 "protect the web interface and enable SSH."
2076 msgstr ""
2077
2078 msgid ""
2079 "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
2080 "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
2081 "allowing changes to be applied instantly."
2082 msgstr ""
2083 "Những lệnh này sẽ được thực hiện tự động khi một <abbr title=\"Cấu hình giao "
2084 "diện thống nhất \">UCI</abbr> được cam kết cho phép các thay đổi được áp "
2085 "dụng ngay lập tức. "
2086
2087 msgid ""
2088 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2089 "include during sysupgrade"
2090 msgstr ""
2091
2092 msgid ""
2093 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2094 "abbr> in the local network"
2095 msgstr ""
2096 "Đây là <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> duy "
2097 "nhất trong mạng địa phương. "
2098
2099 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2100 msgstr "Đây là system crontab mà scheduled tasks có thể bị định nghĩa."
2101
2102 msgid ""
2103 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2104 "their status."
2105 msgstr ""
2106 "List này đưa ra một tầm nhìn tổng quát về xử lý hệ thống đang chạy và tình "
2107 "trạng của chúng."
2108
2109 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2113 msgstr ""
2114 "Trang này cung cấp một tổng quan về đang hoạt động kết nối mạng hiện tại."
2115
2116 msgid "This section contains no values yet"
2117 msgstr "Phần này chưa có giá trị nào"
2118
2119 msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
2120 msgstr "Thời gian (giây) sau khi một kết nối không sử dụng sẽ bị đóng"
2121
2122 msgid "Time Server (rdate)"
2123 msgstr ""
2124
2125 msgid "Timezone"
2126 msgstr "Múi giờ "
2127
2128 #, fuzzy
2129 msgid "Traffic"
2130 msgstr "Điều khiển lưu thông"
2131
2132 msgid "Transfer"
2133 msgstr "Chuyển giao"
2134
2135 msgid "Transmission Rate"
2136 msgstr "Truyền tải rate"
2137
2138 msgid "Transmit"
2139 msgstr "Transmit"
2140
2141 msgid "Transmit Power"
2142 msgstr "Truyền tải năng lượng"
2143
2144 msgid "Transmitter Antenna"
2145 msgstr "Máy phát Antenna"
2146
2147 msgid "Trigger"
2148 msgstr ""
2149
2150 msgid "Trigger Mode"
2151 msgstr ""
2152
2153 msgid "Tunnel Settings"
2154 msgstr ""
2155
2156 msgid "Turbo Mode"
2157 msgstr "Turbo Mode"
2158
2159 msgid "Tx-Power"
2160 msgstr ""
2161
2162 msgid "Type"
2163 msgstr "Loại "
2164
2165 msgid "UDP:"
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid "UUID"
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "Unknown Error"
2172 msgstr "Không hiểu lỗi"
2173
2174 msgid "Unsaved Changes"
2175 msgstr "Thay đổi không lưu"
2176
2177 msgid "Update package lists"
2178 msgstr "Cập nhật danh sách gói"
2179
2180 msgid "Upgrade installed packages"
2181 msgstr "nâng cấp gói cài đặt"
2182
2183 msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
2184 msgstr "Tải một tập tin hình ảnh OpenWrt để reflash thiết bị."
2185
2186 msgid "Upload image"
2187 msgstr "Tải hình ảnh"
2188
2189 msgid "Uploaded File"
2190 msgstr "Tập tin đã tải lên"
2191
2192 msgid "Uptime"
2193 msgstr "Uptime"
2194
2195 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2196 msgstr "Dùng <code>/etc/ethers</code>"
2197
2198 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2199 msgstr ""
2200
2201 msgid "Use as root filesystem"
2202 msgstr ""
2203
2204 msgid "Use peer DNS"
2205 msgstr "Dùng peer DNS"
2206
2207 msgid ""
2208 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2209 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2210 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2211 "requesting host."
2212 msgstr ""
2213
2214 msgid "Used"
2215 msgstr "Đã sử dụng"
2216
2217 msgid "Used Key Slot"
2218 msgstr ""
2219
2220 msgid "Username"
2221 msgstr "Tên người dùng "
2222
2223 msgid "VC-Mux"
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid "VLAN"
2227 msgstr "VLAN"
2228
2229 msgid "VLAN %d"
2230 msgstr ""
2231
2232 msgid "VLANs on %q"
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid "Version"
2236 msgstr "Phiên bản"
2237
2238 #, fuzzy
2239 msgid "WDS"
2240 msgstr "DNS"
2241
2242 msgid "WEP Open System"
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "WEP Shared Key"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "WEP passphrase"
2249 msgstr ""
2250
2251 msgid "WMM Mode"
2252 msgstr "WMM Mode"
2253
2254 msgid "WPA passphrase"
2255 msgstr ""
2256
2257 msgid ""
2258 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2259 "and ad-hoc mode) to be installed."
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "Waiting for router..."
2263 msgstr ""
2264
2265 msgid "Warning"
2266 msgstr ""
2267
2268 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2269 msgstr "Cảnh báo: Các thay đổi chưa lưu sẽ bị mất trong khi khởi động lại!"
2270
2271 msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2272 msgstr "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2273
2274 msgid "Wifi"
2275 msgstr "Wifi"
2276
2277 msgid "Wifi networks in your local environment"
2278 msgstr "Mạng lưới wifi ở môi trường xung quanh bạn"
2279
2280 msgid "Wireless Adapter"
2281 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2282
2283 #, fuzzy
2284 msgid "Wireless Network"
2285 msgstr "Tạo network"
2286
2287 #, fuzzy
2288 msgid "Wireless Overview"
2289 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2290
2291 #, fuzzy
2292 msgid "Wireless Security"
2293 msgstr "Bộ tương hợp không dây"
2294
2295 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2296 msgstr ""
2297
2298 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2299 msgstr ""
2300
2301 msgid "XR Support"
2302 msgstr "Hỗ trợ XR"
2303
2304 msgid ""
2305 "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new entry. "
2306 "Servers entered here will override automatically assigned ones."
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid ""
2310 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid ""
2314 "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
2315 "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
2316 msgstr ""
2317 "Bạn cần cài đặt &amp;quot;comgt&amp;quot; for UMTS/GPRS, &amp;quot;ppp-mod-"
2318 "pppoe&amp;quot; for PPPoE, &amp;quot;ppp-mod-pppoa&amp;quot; for PPPoA or "
2319 "&amp;quot;pptp&amp;quot; for PPtP support"
2320
2321 msgid "any"
2322 msgstr ""
2323
2324 msgid "auto"
2325 msgstr "tự động"
2326
2327 msgid "back"
2328 msgstr "quay lại"
2329
2330 msgid "bridged"
2331 msgstr ""
2332
2333 msgid "buffered"
2334 msgstr "buffered"
2335
2336 msgid "cached"
2337 msgstr "cached"
2338
2339 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2340 msgstr "tạo một cầu nối trên một giao diện được chỉ định"
2341
2342 msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
2343 msgstr "Mặc định tới <code>/etc/httpd.conf</code>"
2344
2345 msgid "disable"
2346 msgstr "Vô hiệu hóa"
2347
2348 msgid "expired"
2349 msgstr ""
2350
2351 msgid ""
2352 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2353 "abbr>-leases will be stored"
2354 msgstr ""
2355 "Tập tin được cho <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2356 "abbr>-leases sẽ được lưu trữ"
2357
2358 msgid "free"
2359 msgstr "free"
2360
2361 msgid "help"
2362 msgstr ""
2363
2364 msgid "if target is a network"
2365 msgstr "Nếu mục tiêu là một network"
2366
2367 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2368 msgstr "Tập tin <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> địa phương"
2369
2370 msgid "no"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "none"
2374 msgstr "không "
2375
2376 msgid "off"
2377 msgstr ""
2378
2379 msgid "routed"
2380 msgstr ""
2381
2382 msgid "static"
2383 msgstr "thống kê"
2384
2385 msgid "tagged"
2386 msgstr ""
2387
2388 msgid "unlimited"
2389 msgstr ""
2390
2391 msgid "unspecified"
2392 msgstr ""
2393
2394 msgid "unspecified -or- create:"
2395 msgstr ""
2396
2397 msgid "untagged"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "yes"
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid "« Back"
2404 msgstr ""
2405
2406 #~ msgid ""
2407 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a free, "
2408 #~ "flexible, and user friendly graphical interface for configuring OpenWrt "
2409 #~ "Kamikaze."
2410 #~ msgstr ""
2411 #~ "<abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> thì miễn phí, đa "
2412 #~ "dạng , và đồ họa thân thiện với sử dụng cho các cấu hình OpenWrt Kamikaze."
2413
2414 #~ msgid "And now have fun with your router!"
2415 #~ msgstr "Và bây giờ hãy bắt đầu chơi với bộ định tuyến của bạn!"
2416
2417 #~ msgid ""
2418 #~ "As we always want to improve this interface we are looking forward to "
2419 #~ "your feedback and suggestions."
2420 #~ msgstr ""
2421 #~ "Vì chúng tôi luôn muốn cải thiện giao diện này, chúng tôi hy vọng  nhận "
2422 #~ "được đóng góp và ý kiến của các bạn. "
2423
2424 #~ msgid "Hello!"
2425 #~ msgstr "Xin chào"
2426
2427 #~ msgid ""
2428 #~ "Notice: In <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> "
2429 #~ "changes have to be confirmed by clicking Changes - Save &amp; Apply "
2430 #~ "before being applied."
2431 #~ msgstr ""
2432 #~ "Ghi chú: Trong <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua \">LuCI</abbr> những "
2433 #~ "thay đổi phải được xác nhận bằng cách nhấn vào Changes - Save &amp; Áp "
2434 #~ "dụng trước khi được áp dụng."
2435
2436 #~ msgid ""
2437 #~ "On the following pages you can adjust all important settings of your "
2438 #~ "router."
2439 #~ msgstr ""
2440 #~ "Ở những trang kế tiếp, bạn có thể thay đổi những cài đặt quan trong của "
2441 #~ "bộ định tuyến."
2442
2443 #~ msgid "The <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
2444 #~ msgstr "Nhóm <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</abbr> "
2445
2446 #~ msgid ""
2447 #~ "This is the administration area of <abbr title=\"Lua Configuration "
2448 #~ "Interface\">LuCI</abbr>."
2449 #~ msgstr ""
2450 #~ "Đây là vùng quản trị của <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua\">LuCI</"
2451 #~ "abbr>."
2452
2453 #~ msgid "User Interface"
2454 #~ msgstr "Giao diện người sử dụng"
2455
2456 #~ msgid "enable"
2457 #~ msgstr "Kích hoạt"
2458
2459 #, fuzzy
2460 #~ msgid "(optional)"
2461 #~ msgstr ""
2462 #~ "<span class=\"translation-space\"> </span>\n"
2463 #~ "(tùy ý)"
2464
2465 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Port"
2466 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Cổng"
2467
2468 #~ msgid ""
2469 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server will be queried in "
2470 #~ "the order of the resolvfile"
2471 #~ msgstr ""
2472 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server sẽ bị tra vấn theo "
2473 #~ "thứ tự của tập tin resolv. "
2474
2475 #~ msgid ""
2476 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2477 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2478 #~ msgstr ""
2479 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2480 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2481
2482 #~ msgid ""
2483 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
2484 #~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
2485 #~ msgstr ""
2486 #~ "<abbr title=\"tối đal\">max.</abbr> <abbr title=\"Mở rộng cơ chế cho hệ "
2487 #~ "thống tên miền\">EDNS0</abbr> dung lượng gói tin"
2488
2489 #~ msgid "AP-Isolation"
2490 #~ msgstr "AP-Isolation"
2491
2492 #~ msgid "Add the Wifi network to physical network"
2493 #~ msgstr "Thêm mạng Wifi vào màng vật lý"
2494
2495 #~ msgid "Aliases"
2496 #~ msgstr "Aliases"
2497
2498 #~ msgid "Clamp Segment Size"
2499 #~ msgstr "Clamp Segment Size"
2500
2501 #, fuzzy
2502 #~ msgid "Create Or Attach Network"
2503 #~ msgstr "Tạo network"
2504
2505 #~ msgid "Devices"
2506 #~ msgstr "Những công cụ"
2507
2508 #~ msgid "Don't forward reverse lookups for local networks"
2509 #~ msgstr "Don&amp;#39;t chuyển tiếp lookups đảo ngược cho các mạng địa phương"
2510
2511 #~ msgid "Enable TFTP-Server"
2512 #~ msgstr "Kích hoạt TFTP-Server"
2513
2514 #~ msgid "Errors"
2515 #~ msgstr "Lỗi"
2516
2517 #~ msgid "Essentials"
2518 #~ msgstr "Essentials"
2519
2520 #~ msgid "Expand Hosts"
2521 #~ msgstr "Mở rộng Hosts"
2522
2523 #~ msgid "First leased address"
2524 #~ msgstr "Địa chỉ lease đầu tiên"
2525
2526 #~ msgid ""
2527 #~ "Fixes problems with unreachable websites, submitting forms or other "
2528 #~ "unexpected behaviour for some ISPs."
2529 #~ msgstr ""
2530 #~ "Chỉnh sửa vấn đề với những website không tiếp cận được, trình form hoặc "
2531 #~ "những hình thức bất ngờ cho một vài ISP."
2532
2533 #~ msgid "Hardware Address"
2534 #~ msgstr "Địa chỉ phần cứng"
2535
2536 #~ msgid "Here you can configure installed wifi devices."
2537 #~ msgstr "Ở đây bạn có thể định cấu hình của công cụ wifi được cài đặt."
2538
2539 #~ msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
2540 #~ msgstr "Lờ đi <code>/etc/hosts</code>"
2541
2542 #~ msgid "Independent (Ad-Hoc)"
2543 #~ msgstr "Độc lập (Ad-Hoc)"
2544
2545 #~ msgid "Internet Connection"
2546 #~ msgstr "Kết nối Internet"
2547
2548 #~ msgid "Join (Client)"
2549 #~ msgstr "Tham gia (client)"
2550
2551 #~ msgid "Leases"
2552 #~ msgstr "Leases"
2553
2554 #~ msgid "Local Domain"
2555 #~ msgstr "Domain địa phương"
2556
2557 #~ msgid "Local Network"
2558 #~ msgstr "Network địa phương"
2559
2560 #~ msgid "Local Server"
2561 #~ msgstr "Server địa phương"
2562
2563 #~ msgid "Network Boot Image"
2564 #~ msgstr "Hình ảnh khởi động mạng lưới"
2565
2566 #~ msgid ""
2567 #~ "Network Name (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
2568 #~ "abbr>)"
2569 #~ msgstr ""
2570 #~ "Tên mạng (<abbr title=\"Mở rộng dịch vụ đặt Identifier\">ESSID</abbr>)"
2571
2572 #~ msgid "Number of leased addresses"
2573 #~ msgstr "Số của địa chỉ lease"
2574
2575 #~ msgid "Path"
2576 #~ msgstr "Đường dẫn"
2577
2578 #~ msgid "Perform Actions"
2579 #~ msgstr "Trình bày hành động"
2580
2581 #~ msgid "Prevents Client to Client communication"
2582 #~ msgstr "Ngăn chặn giao tiếp giữa client-và-client"
2583
2584 #~ msgid "Provide (Access Point)"
2585 #~ msgstr "Cung cấp (Điểm truy cập)"
2586
2587 #~ msgid "Resolvfile"
2588 #~ msgstr "Tập tin Resolv"
2589
2590 #~ msgid "TFTP-Server Root"
2591 #~ msgstr "Gốc TFTP-Server "
2592
2593 #~ msgid "TX / RX"
2594 #~ msgstr "TX / RX"
2595
2596 #~ msgid "The following changes have been applied"
2597 #~ msgstr "Những thay đổi sau đây đã được tiến hành"
2598
2599 #~ msgid ""
2600 #~ "When flashing a new firmware with <abbr title=\"Lua Configuration "
2601 #~ "Interface\">LuCI</abbr> these files will be added to the new firmware "
2602 #~ "installation."
2603 #~ msgstr ""
2604 #~ "Khi truyền đến phần cứng với  <abbr title=\"Cấu hình giao diện Lua "
2605 #~ "\">LuCI</abbr> Những tập tin này sẽ được bổ sung vào cài đặt phần cứng "
2606 #~ "mới."
2607
2608 #, fuzzy
2609 #~ msgid "Wireless Scan"
2610 #~ msgstr "Mạng không dây"
2611
2612 #~ msgid ""
2613 #~ "With <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2614 #~ "network members can automatically receive their network settings (<abbr "
2615 #~ "title=\"Internet Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title="
2616 #~ "\"Domain Name System\">DNS</abbr>-server, ...)."
2617 #~ msgstr ""
2618 #~ "Với <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> thành "
2619 #~ "viên network có thể tự động nhận cài đặt mạng (<abbr title=\"Internet "
2620 #~ "Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title=\"Domain Name System"
2621 #~ "\">DNS</abbr>-server, ...)."
2622
2623 #~ msgid ""
2624 #~ "You can run several wifi networks with one device. Be aware that there "
2625 #~ "are certain hardware and driverspecific restrictions. Normally you can "
2626 #~ "operate 1 Ad-Hoc or up to 3 Master-Mode and 1 Client-Mode network "
2627 #~ "simultaneously."
2628 #~ msgstr ""
2629 #~ "Bạn có thể chạy nhiều mạng wifi với một công cụ. Hãy chú ý rằng một số "
2630 #~ "phần cứng và driverspecific bị hạn chế. Thông thường, bạn có thể vận hành "
2631 #~ "1 Ad-Hoc hay tối đa là 3-chế độ master và 1-chế độ client mạng lưới cùng "
2632 #~ "một lúc."
2633
2634 #~ msgid ""
2635 #~ "You need to install \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE or \"pptp\" for PPtP "
2636 #~ "support"
2637 #~ msgstr ""
2638 #~ "Bạn cần cài đặt &amp;quot;ppp-mod-pppoe&amp;quot; for PPPoE or &amp;quot;"
2639 #~ "pptp&amp;quot; cho hỗ trợ PPtP "
2640
2641 #~ msgid "Zone"
2642 #~ msgstr "Zone"
2643
2644 #~ msgid "additional hostfile"
2645 #~ msgstr "Tập tin host bổ sung"
2646
2647 #~ msgid "adds domain names to hostentries in the resolv file"
2648 #~ msgstr "Thêm tên miền vào hostentries trong tập tin resolv "
2649
2650 #, fuzzy
2651 #~ msgid "automatic"
2652 #~ msgstr "thống kê"
2653
2654 #~ msgid "automatically reconnect"
2655 #~ msgstr "Tự động kết nối lại"
2656
2657 #~ msgid "concurrent queries"
2658 #~ msgstr "Đồng truy vấn"
2659
2660 #~ msgid ""
2661 #~ "disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2662 #~ "for this interface"
2663 #~ msgstr ""
2664 #~ "Vô hiệu hóa <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2665 #~ "abbr> cho giao diện này"
2666
2667 #~ msgid "disconnect when idle for"
2668 #~ msgstr "Ngừng kết nối khi idle cho"
2669
2670 #~ msgid "don't cache unknown"
2671 #~ msgstr "don&amp;#39;t cache unknown"
2672
2673 #~ msgid ""
2674 #~ "filter useless <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-queries of "
2675 #~ "Windows-systems"
2676 #~ msgstr ""
2677 #~ "lọc không hữu dụng <abbr title=\"Hệ thống tên miền\">DNS</abbr>-các tra "
2678 #~ "vấn của hệ thống Windows"
2679
2680 #~ msgid "installed"
2681 #~ msgstr "Đã cài đặt "
2682
2683 #~ msgid "localises the hostname depending on its subnet"
2684 #~ msgstr "Địa phương hóa các hostname phụ thuộc vào subnet"
2685
2686 #~ msgid "not installed"
2687 #~ msgstr "không cài đặt "
2688
2689 #~ msgid ""
2690 #~ "prevents caching of negative <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
2691 #~ "abbr>-replies"
2692 #~ msgstr ""
2693 #~ "Ngăn ngừa tiêu cực trong bộ nhớ đệm <abbr title=\"Hệ thống tên miền"
2694 #~ "\">DNS</abbr>-trả lời"
2695
2696 #~ msgid "query port"
2697 #~ msgstr "cổng truy vấn"
2698
2699 #~ msgid "transmitted / received"
2700 #~ msgstr "Đã truyền/ đã nhận"
2701
2702 #, fuzzy
2703 #~ msgid "Join network"
2704 #~ msgstr "contained networks"
2705
2706 #~ msgid "all"
2707 #~ msgstr "tất cả"
2708
2709 #~ msgid "Code"
2710 #~ msgstr "Mã"
2711
2712 #~ msgid "Distance"
2713 #~ msgstr "Khoảng cách "
2714
2715 #~ msgid "Legend"
2716 #~ msgstr "Legend"
2717
2718 #~ msgid "Library"
2719 #~ msgstr "thư viện "
2720
2721 #~ msgid "see '%s' manpage"
2722 #~ msgstr "xem &amp;#39;%s&amp;#39; trang chính"
2723
2724 #~ msgid "Package Manager"
2725 #~ msgstr "Quản lí gói"
2726
2727 #~ msgid "Service"
2728 #~ msgstr "Dịch vụ "
2729
2730 #~ msgid "Statistics"
2731 #~ msgstr "Thống kê"
2732
2733 #~ msgid "zone"
2734 #~ msgstr "Zone"