jshn: shorten variable names to speed up processing
[project/libubox.git] / sh / jshn.sh
1 # functions for parsing and generating json
2
3 _json_get_var() {
4         # dest=$1
5         # var=$2
6         eval "$1=\"\$${JSON_PREFIX}$2\""
7 }
8
9 _json_set_var() {
10         # var=$1
11         local ___val="$2"
12         eval "${JSON_PREFIX}$1=\"\$___val\""
13 }
14
15 __jshn_raw_append() {
16         # var=$1
17         local value="$2"
18         local sep="${3:- }"
19
20         eval "export -- \"$1=\${$1:+\${$1}\${value:+\$sep}}\$value\""
21 }
22
23 _jshn_append() {
24         # var=$1
25         local _a_value="$2"
26         eval "${JSON_PREFIX}$1=\"\${${JSON_PREFIX}$1} \$_a_value\""
27 }
28
29 _get_var() {
30         # var=$1
31         # value=$2
32         eval "$1=\"\$$2\""
33 }
34
35 _set_var() {
36         # var=$1
37         local __val="$2"
38         eval "$1=\"\$__val\""
39 }
40
41 _json_inc() {
42         # var=$1
43         # dest=$2
44
45         let "${JSON_PREFIX}$1 += 1" "$2 = ${JSON_PREFIX}$1"
46 }
47
48 _json_add_generic() {
49         # type=$1
50         # name=$2
51         # value=$3
52         # cur=$4
53
54         local var
55         if [ "${4%%[0-9]*}" = "J_A" ]; then
56                 _json_inc "S_$4" var
57         else
58                 var="${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
59                 [[ "$var" == "$2" ]] || export -- "${JSON_PREFIX}N_${4}_${var}=$2"
60         fi
61
62         export -- \
63                 "${JSON_PREFIX}${4}_$var=$3" \
64                 "${JSON_PREFIX}T_${4}_$var=$1"
65         _jshn_append "JSON_UNSET" "${4}_$var"
66         _jshn_append "K_$4" "$var"
67 }
68
69 _json_add_table() {
70         # name=$1
71         # type=$2
72         # itype=$3
73         local cur seq
74
75         _json_get_var cur JSON_CUR
76         _json_inc JSON_SEQ seq
77
78         local table="J_$3$seq"
79         _json_set_var "U_$table" "$cur"
80         export -- "${JSON_PREFIX}K_$table="
81         unset "${JSON_PREFIX}S_$table"
82         _json_set_var JSON_CUR "$table"
83         _jshn_append "JSON_UNSET" "$table"
84
85         _json_add_generic "$2" "$1" "$table" "$cur"
86 }
87
88 _json_close_table() {
89         local _s_cur
90
91         _json_get_var _s_cur JSON_CUR
92         _json_get_var "${JSON_PREFIX}JSON_CUR" "U_$_s_cur"
93         unset "${JSON_PREFIX}U_$_s_cur"
94 }
95
96 json_set_namespace() {
97         local _new="$1"
98         local _old="$2"
99
100         [ -n "$_old" ] && _set_var "$_old" "$JSON_PREFIX"
101         JSON_PREFIX="$_new"
102 }
103
104 json_cleanup() {
105         local unset tmp
106
107         _json_get_var unset JSON_UNSET
108         for tmp in $unset JSON_VAR; do
109                 unset \
110                         ${JSON_PREFIX}U_$tmp \
111                         ${JSON_PREFIX}K_$tmp \
112                         ${JSON_PREFIX}S_$tmp \
113                         ${JSON_PREFIX}T_$tmp \
114                         ${JSON_PREFIX}N_$tmp \
115                         ${JSON_PREFIX}$tmp
116         done
117
118         unset \
119                 ${JSON_PREFIX}JSON_SEQ \
120                 ${JSON_PREFIX}JSON_CUR \
121                 ${JSON_PREFIX}JSON_UNSET
122 }
123
124 json_init() {
125         json_cleanup
126         export -n ${JSON_PREFIX}JSON_SEQ=0
127         export -- \
128                 ${JSON_PREFIX}JSON_CUR="JSON_VAR" \
129                 ${JSON_PREFIX}K_JSON_VAR=
130 }
131
132 json_add_object() {
133         _json_add_table "$1" object T
134 }
135
136 json_close_object() {
137         _json_close_table
138 }
139
140 json_add_array() {
141         _json_add_table "$1" array A
142 }
143
144 json_close_array() {
145         _json_close_table
146 }
147
148 json_add_string() {
149         local cur
150         _json_get_var cur JSON_CUR
151         _json_add_generic string "$1" "$2" "$cur"
152 }
153
154 json_add_int() {
155         local cur
156         _json_get_var cur JSON_CUR
157         _json_add_generic int "$1" "$2" "$cur"
158 }
159
160 json_add_boolean() {
161         local cur
162         _json_get_var cur JSON_CUR
163         _json_add_generic boolean "$1" "$2" "$cur"
164 }
165
166 json_add_double() {
167         local cur
168         _json_get_var cur JSON_CUR
169         _json_add_generic double "$1" "$2" "$cur"
170 }
171
172 # functions read access to json variables
173
174 json_load() {
175         eval "`jshn -r "$1"`"
176 }
177
178 json_dump() {
179         jshn "$@" ${JSON_PREFIX:+-p "$JSON_PREFIX"} -w 
180 }
181
182 json_get_type() {
183         local __dest="$1"
184         local __cur
185
186         _json_get_var __cur JSON_CUR
187         local __var="${JSON_PREFIX}T_${__cur}_${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
188         eval "export -- \"$__dest=\${$__var}\"; [ -n \"\${$__var+x}\" ]"
189 }
190
191 json_get_keys() {
192         local __dest="$1"
193         local _tbl_cur
194
195         if [ -n "$2" ]; then
196                 json_get_var _tbl_cur "$2"
197         else
198                 _json_get_var _tbl_cur JSON_CUR
199         fi
200         local __var="${JSON_PREFIX}K_${_tbl_cur}"
201         eval "export -- \"$__dest=\${$__var}\"; [ -n \"\${$__var+x}\" ]"
202 }
203
204 json_get_values() {
205         local _v_dest="$1"
206         local _v_keys _v_val _select=
207         local _json_no_warning=1
208
209         unset "$_v_dest"
210         [ -n "$2" ] && {
211                 json_select "$2" || return 1
212                 _select=1
213         }
214
215         json_get_keys _v_keys
216         set -- $_v_keys
217         while [ "$#" -gt 0 ]; do
218                 json_get_var _v_val "$1"
219                 __jshn_raw_append "$_v_dest" "$_v_val"
220                 shift
221         done
222         [ -n "$_select" ] && json_select ..
223
224         return 0
225 }
226
227 json_get_var() {
228         local __dest="$1"
229         local __cur
230
231         _json_get_var __cur JSON_CUR
232         local __var="${JSON_PREFIX}${__cur}_${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
233         eval "export -- \"$__dest=\${$__var:-$3}\"; [ -n \"\${$__var+x}\${3+x}\" ]"
234 }
235
236 json_get_vars() {
237         while [ "$#" -gt 0 ]; do
238                 local _var="$1"; shift
239                 if [ "$_var" != "${_var#*:}" ]; then
240                         json_get_var "${_var%%:*}" "${_var%%:*}" "${_var#*:}"
241                 else
242                         json_get_var "$_var" "$_var"
243                 fi
244         done
245 }
246
247 json_select() {
248         local target="$1"
249         local type
250         local cur
251
252         [ -z "$1" ] && {
253                 _json_set_var JSON_CUR "JSON_VAR"
254                 return 0
255         }
256         [[ "$1" == ".." ]] && {
257                 _json_get_var cur JSON_CUR
258                 _json_get_var cur "U_$cur"
259                 unset "${JSON_PREFIX}U_$cur"
260                 _json_set_var JSON_CUR "$cur"
261                 return 0
262         }
263         json_get_type type "$target"
264         case "$type" in
265                 object|array)
266                         json_get_var cur "$target"
267                         _json_get_var "${JSON_PREFIX}U_$cur" JSON_CUR
268                         _json_set_var JSON_CUR "$cur"
269                 ;;
270                 *)
271                         [ -n "$_json_no_warning" ] || \
272                                 echo "WARNING: Variable '$target' does not exist or is not an array/object"
273                         return 1
274                 ;;
275         esac
276 }
277
278 json_is_a() {
279         local type
280
281         json_get_type type "$1"
282         [ "$type" = "$2" ]
283 }