jshn: in json_get_values(), handle json_select errors
[project/libubox.git] / sh / jshn.sh
1 # functions for parsing and generating json
2
3 _json_get_var() {
4         # dest=$1
5         # var=$2
6         eval "$1=\"\$${JSON_PREFIX}$2\""
7 }
8
9 _json_set_var() {
10         # var=$1
11         local ___val="$2"
12         eval "${JSON_PREFIX}$1=\"\$___val\""
13 }
14
15 __jshn_raw_append() {
16         # var=$1
17         local value="$2"
18         local sep="${3:- }"
19
20         eval "export -- \"$1=\${$1:+\${$1}\${value:+\$sep}}\$value\""
21 }
22
23 _jshn_append() {
24         # var=$1
25         local _a_value="$2"
26         eval "${JSON_PREFIX}$1=\"\${${JSON_PREFIX}$1} \$_a_value\""
27 }
28
29 _get_var() {
30         # var=$1
31         # value=$2
32         eval "$1=\"\$$2\""
33 }
34
35 _set_var() {
36         # var=$1
37         local __val="$2"
38         eval "$1=\"\$__val\""
39 }
40
41 _json_inc() {
42         # var=$1
43         # dest=$2
44
45         eval "${JSON_PREFIX}$1=\$(( \${${JSON_PREFIX}$1:-0} + 1))${2:+; $2=\"\$${JSON_PREFIX}$1\"}"
46 }
47
48 _json_add_generic() {
49         # type=$1
50         # name=$2
51         # value=$3
52         # cur=$4
53
54         local var
55         if [ "${4%%[0-9]*}" = "JSON_ARRAY" ]; then
56                 _json_inc "SEQ_$4" var
57         else
58                 local name="${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
59                 [[ "$name" == "$2" ]] || export -- "${JSON_PREFIX}NAME_${4}_${name}=$2"
60                 var="$name"
61         fi
62
63         local cur_var=
64         export -- \
65                 "${JSON_PREFIX}${4}_$var=$3" \
66                 "${JSON_PREFIX}TYPE_${4}_$var=$1"
67         _jshn_append "JSON_UNSET" "${4}_$var"
68         _jshn_append "KEYS_$4" "$var"
69 }
70
71 _json_add_table() {
72         # name=$1
73         # type=$2
74         # itype=$3
75         local cur seq
76
77         _json_get_var cur JSON_CUR
78         _json_inc JSON_SEQ seq
79
80         local table="JSON_$3$seq"
81         _json_set_var "UP_$table" "$cur"
82         export -- "${JSON_PREFIX}KEYS_$table="
83         unset "${JSON_PREFIX}SEQ_$table"
84         _json_set_var JSON_CUR "$table"
85         _jshn_append "JSON_UNSET" "$table"
86
87         _json_add_generic "$2" "$1" "$table" "$cur"
88 }
89
90 _json_close_table() {
91         local _s_cur
92
93         _json_get_var _s_cur JSON_CUR
94         _json_get_var "${JSON_PREFIX}JSON_CUR" "UP_$_s_cur"
95 }
96
97 json_set_namespace() {
98         local _new="$1"
99         local _old="$2"
100
101         [ -n "$_old" ] && _set_var "$_old" "$JSON_PREFIX"
102         JSON_PREFIX="$_new"
103 }
104
105 json_cleanup() {
106         local unset
107
108         _json_get_var unset JSON_UNSET
109         for tmp in $unset JSON_VAR; do
110                 unset \
111                         ${JSON_PREFIX}UP_$tmp \
112                         ${JSON_PREFIX}KEYS_$tmp \
113                         ${JSON_PREFIX}SEQ_$tmp \
114                         ${JSON_PREFIX}TYPE_$tmp \
115                         ${JSON_PREFIX}NAME_$tmp \
116                         ${JSON_PREFIX}$tmp
117         done
118
119         unset \
120                 ${JSON_PREFIX}JSON_SEQ \
121                 ${JSON_PREFIX}JSON_CUR \
122                 ${JSON_PREFIX}JSON_UNSET
123 }
124
125 json_init() {
126         json_cleanup
127         export -- \
128                 ${JSON_PREFIX}JSON_SEQ=0 \
129                 ${JSON_PREFIX}JSON_CUR="JSON_VAR" \
130                 ${JSON_PREFIX}KEYS_JSON_VAR= \
131                 ${JSON_PREFIX}TYPE_JSON_VAR=
132 }
133
134 json_add_object() {
135         _json_add_table "$1" object TABLE
136 }
137
138 json_close_object() {
139         _json_close_table
140 }
141
142 json_add_array() {
143         _json_add_table "$1" array ARRAY 
144 }
145
146 json_close_array() {
147         _json_close_table
148 }
149
150 json_add_string() {
151         local cur
152         _json_get_var cur JSON_CUR
153         _json_add_generic string "$1" "$2" "$cur"
154 }
155
156 json_add_int() {
157         local cur
158         _json_get_var cur JSON_CUR
159         _json_add_generic int "$1" "$2" "$cur"
160 }
161
162 json_add_boolean() {
163         local cur
164         _json_get_var cur JSON_CUR
165         _json_add_generic boolean "$1" "$2" "$cur"
166 }
167
168 json_add_double() {
169         local cur
170         _json_get_var cur JSON_CUR
171         _json_add_generic double "$1" "$2" "$cur"
172 }
173
174 # functions read access to json variables
175
176 json_load() {
177         eval `jshn -r "$1"`
178 }
179
180 json_dump() {
181         jshn "$@" ${JSON_PREFIX:+-p "$JSON_PREFIX"} -w 
182 }
183
184 json_get_type() {
185         local __dest="$1"
186         local __cur
187
188         _json_get_var __cur JSON_CUR
189         local __var="${JSON_PREFIX}TYPE_${__cur}_${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
190         eval "export -- \"$__dest=\${$__var}\"; [ -n \"\${$__var+x}\" ]"
191 }
192
193 json_get_keys() {
194         local __dest="$1"
195         local _tbl_cur
196
197         if [ -n "$2" ]; then
198                 json_get_var _tbl_cur "$2"
199         else
200                 _json_get_var _tbl_cur JSON_CUR
201         fi
202         local __var="${JSON_PREFIX}KEYS_${_tbl_cur}"
203         eval "export -- \"$__dest=\${$__var}\"; [ -n \"\${$__var+x}\" ]"
204 }
205
206 json_get_values() {
207         local _v_dest="$1"
208         local _v_keys _v_val _select=
209
210         unset "$_v_dest"
211         [ -n "$2" ] && {
212                 json_select "$2" || return 1
213                 _select=1
214         }
215
216         json_get_keys _v_keys
217         set -- $_v_keys
218         while [ "$#" -gt 0 ]; do
219                 json_get_var _v_val "$1"
220                 __jshn_raw_append "$_v_dest" "$_v_val"
221                 shift
222         done
223         [ -n "$_select" ] && json_select ..
224
225         return 0
226 }
227
228 json_get_var() {
229         local __dest="$1"
230         local __cur
231
232         _json_get_var __cur JSON_CUR
233         local __var="${JSON_PREFIX}${__cur}_${2//[^a-zA-Z0-9_]/_}"
234         eval "export -- \"$__dest=\${$__var}\"; [ -n \"\${$__var+x}\" ]"
235 }
236
237 json_get_vars() {
238         while [ "$#" -gt 0 ]; do
239                 local _var="$1"; shift
240                 json_get_var "$_var" "$_var"
241         done
242 }
243
244 json_select() {
245         local target="$1"
246         local type
247         local cur
248
249         [ -z "$1" ] && {
250                 _json_set_var JSON_CUR "JSON_VAR"
251                 return 0
252         }
253         [[ "$1" == ".." ]] && {
254                 _json_get_var cur JSON_CUR
255                 _json_get_var cur "UP_$cur"
256                 _json_set_var JSON_CUR "$cur"
257                 return 0
258         }
259         json_get_type type "$target"
260         case "$type" in
261                 object|array)
262                         json_get_var cur "$target"
263                         _json_set_var JSON_CUR "$cur"
264                 ;;
265                 *)
266                         echo "WARNING: Variable '$target' does not exist or is not an array/object"
267                         return 1
268                 ;;
269         esac
270 }
271
272 json_is_a() {
273         local type
274
275         json_get_type type "$1"
276         [ "$type" = "$2" ]
277 }