Fixed a typo, moved Freifunk themes to Freifunk submenu