po: resync polipo translation
[project/luci.git] / po / vi / polipo.po
1 #  polipo.pot
2 #  generated from ./applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-13 07:49+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 msgid "Advanced Settings"
17 msgstr ""
18
19 msgid "Allowed clients"
20 msgstr "Đối tượng cho phép"
21
22 msgid "Always use system DNS resolver"
23 msgstr ""
24
25 msgid ""
26 "Basic HTTP authentication supported. Provide username and password in "
27 "username:password format."
28 msgstr ""
29 "Sự chứng thực HTTP Cơ bản được hỗ trợ. Cung cấp tên người dùng và mật khẩu "
30 "trong tên người dùng: mật khẩu định dạng"
31
32 msgid "DNS and Query Settings"
33 msgstr ""
34
35 msgid "DNS server address"
36 msgstr "Địa chỉ tên miền máy chủ"
37
38 msgid "Delete cache files time"
39 msgstr "Xóa tập tin cạc khi"
40
41 msgid "Disk cache location"
42 msgstr "Vị trí cạc đĩa"
43
44 msgid "Do not query IPv6"
45 msgstr ""
46
47 msgid "Enable if cache (proxy) is shared by multiple users."
48 msgstr "Kích hoạt nếu cạc được chia rẻ bởi nhiều người dùng."
49
50 msgid "First PMM segment size (in bytes)"
51 msgstr "Dung lượng phân đoạn PMM đầu tiên (in bytes)"
52
53 msgid "General Settings"
54 msgstr ""
55
56 msgid "How much RAM should Polipo use for its cache."
57 msgstr "Bao nhiêu RAM Polipo nên dùng cho cạc."
58
59 msgid "In RAM cache size (in bytes)"
60 msgstr "Trong RAM dung lượng cạc (tính theo bytes)"
61
62 msgid "Listen address"
63 msgstr "Địa chỉ nge"
64
65 msgid "Listen port"
66 msgstr "Cổng nghe"
67
68 msgid ""
69 "Location where polipo will cache files permanently. Use of external storage "
70 "devices is recommended, because the cache can grow considerably. Leave it "
71 "empty to disable on-disk cache."
72 msgstr ""
73 "Vị trị mà polipo sẽ định các tập tin thường xuyên. Sử dụng thiết bị nhớ "
74 "ngoài được khuyến khích, bởi vì cạc có thể lớn lên đáng kể. Để lại nó trống "
75 "để vô hiệu hóa Trên cạc trên đĩa."
76
77 msgid "Log file location"
78 msgstr "Vị trí tập tin sổ ghi"
79
80 msgid "Log to syslog"
81 msgstr "Log to syslog"
82
83 msgid "Logging and RAM"
84 msgstr ""
85
86 msgid "Never use system DNS resolver"
87 msgstr ""
88
89 msgid "On-Disk Cache"
90 msgstr "Cạc trên ổ đĩa"
91
92 msgid "PMM segments size (in bytes)"
93 msgstr "Dung lượng phân đoạn PMM (in bytes)"
94
95 msgid "Parent Proxy"
96 msgstr ""
97
98 msgid "Parent proxy address"
99 msgstr "Địa chỉ parent proxy "
100
101 msgid ""
102 "Parent proxy address (in host:port format), to which Polipo will forward the "
103 "requests."
104 msgstr ""
105 "Địa chỉ parent proxy (in host:port format), cái mà Polipo sẽ chuyển yêu cầu "
106 "tới."
107
108 msgid "Parent proxy authentication"
109 msgstr "Xác thực parent proxy "
110
111 msgid "Polipo"
112 msgstr "Polipo"
113
114 msgid "Polipo is a small and fast caching web proxy."
115 msgstr "Polipo là một web proxy nhỏ và nhanh caching."
116
117 msgid "Poor Man's Multiplexing"
118 msgstr "Poor Man&amp;#39;s Multiplexing"
119
120 msgid ""
121 "Poor Man's Multiplexing (PMM) is a technique that simulates multiplexing by "
122 "requesting an instance in multiple segments. It tries to lower the latency "
123 "caused by the weakness of HTTP protocol. NOTE: some sites may not work with "
124 "PMM enabled."
125 msgstr ""
126 "Poor Man&amp;#39;s Multiplexing (PMM) là một kỹ thuật kích thích "
127 "multiplexing bằng cách yêu cầu trường hợp trong nhiều phân đoạn. Nó cố gắng "
128 "hạ thấp sự trễ nãi do các điểm yếu HTTP protocol gây ra. Chú ý: một số trang "
129 "web có thể không hoạt động với PMM bật."
130
131 msgid "Port on which Polipo will listen"
132 msgstr ""
133
134 msgid "Proxy"
135 msgstr ""
136
137 msgid "Query DNS by hostname"
138 msgstr "Tra vấn DNS bằng hostname"
139
140 msgid "Query DNS directly, fallback to system resolver"
141 msgstr ""
142
143 msgid "Query DNS directly, for unknown hosts fall back to system resolver"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Query DNS for IPv6"
147 msgstr "Tra vấn DNS cho IPv6"
148
149 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv4"
150 msgstr ""
151
152 msgid "Query IPv4 and IPv6, prefer IPv6"
153 msgstr ""
154
155 msgid "Query only IPv6"
156 msgstr ""
157
158 msgid ""
159 "Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS "
160 "server than the host system."
161 msgstr ""
162 "Cài đặt địa chỉ tên miền máy chủ để sử dụng, nếu bạn muốn Polipo dùng tên "
163 "miền khác với hệ thông chính. "
164
165 msgid "Shared cache"
166 msgstr "Cạc trên ổ đĩa"
167
168 msgid ""
169 "Size of the first PMM segment. If not defined, it defaults to twice the PMM "
170 "segment size."
171 msgstr ""
172 "Dung lượng của phân đoạn PMM đầu tiên. Nếu không định nghĩa sẽ mặc định dung "
173 "lượng của phân đoạn PMM gấp 2 lần"
174
175 msgid "Size to which cached files should be truncated"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Syslog facility"
179 msgstr "Syslog facility"
180
181 msgid ""
182 "The interface on which Polipo will listen. To listen on all interfaces use "
183 "0.0.0.0 or :: (IPv6)."
184 msgstr ""
185 "Giao diện mà Polipo sẽ nghe. Để nghe trên tất cả các giao diện dùng 0.0.0.0 "
186 "hoặc :: (IPv6)"
187
188 msgid "Time after which cached files will be deleted"
189 msgstr ""
190
191 msgid "Time after which cached files will be truncated"
192 msgstr ""
193
194 msgid "To enable PMM, PMM segment size must be set to some positive value."
195 msgstr ""
196
197 msgid "Truncate cache files size (in bytes)"
198 msgstr "Bỏ bớt những tập tin cạc với dung lượng  (bytes)"
199
200 msgid "Truncate cache files time"
201 msgstr "Cắt bỏ tập tin cạc khi"
202
203 msgid ""
204 "Use of external storage device is recommended, because the log file is "
205 "written frequently and can grow considerably."
206 msgstr ""
207 "Nên dùng bộ nhớ ngoài bởi vì tập tin sổ ghi được viết rất nhiều lần và có "
208 "thể phát tán rất mạnh. "
209
210 msgid ""
211 "When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients "
212 "that are allowed to connect. The format is IP address or network address "
213 "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))"
214 msgstr ""
215
216 msgid "enable"
217 msgstr ""
218
219 #~ msgid ""
220 #~ "To enable polipo on-disk cache cleaning (highly recommended), you should "
221 #~ "add a cron job in Scheduled Tasks services that will execute /usr/sbin/"
222 #~ "polipo_purge script. For example to perform disk cache cleanup every day "
223 #~ "at 6:00 in the morning you should add the following line in Scheduled "
224 #~ "Tasks \"0 6 * * *\\t/usr/sbin/polipo_purge\" (without quotes)."
225 #~ msgstr ""
226 #~ "Để kích hoạt tính năng làm sạch trên cạc đĩa polipo (rất khuyến khích), "
227 #~ "bạn nên thêm vào một công việc cron trong những công tác đã schedule, nó "
228 #~ "sẽ thực hiện / usr / sbin / polipo_purge script. Ví dụ: để thực hiện các "
229 #~ "đĩa bộ nhớ cache mỗi ngày vào lúc 6:00 sáng, bạn nên thêm dòng sau trong "
230 #~ "Scheduled công việc &amp;quot;0 6 * * * /usr/sbin/polipo_purge&amp;quot; "
231 #~ "(không có dấu ngoặc kép)."
232
233 #~ msgid ""
234 #~ "Size to which cached files should be truncated. (default value: 1048576)"
235 #~ msgstr "Dung lượng mà những tập tin cạc bị cắt bỏ. (Giá trị: 1048576)"
236
237 #~ msgid ""
238 #~ "Time after which cached files will be truncated. (default value: 4d12h)"
239 #~ msgstr "Thời gian khi tập tin cạc sẽ bị cắt bỏ (Giá trị: 4d12h)"
240
241 #~ msgid "Time after which cached files will be deleted. (default value: 32d)"
242 #~ msgstr "Thời gian khi tập tin cạc sẽ bị xóa. (Giá trị: 32d)"
243
244 #~ msgid "General"
245 #~ msgstr "Tổng quát"
246
247 #~ msgid ""
248 #~ "When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients "
249 #~ "that are allowed to connect. The format is IP address or network address "
250 #~ "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))."
251 #~ msgstr ""
252 #~ "Khi nghe địa chỉ được đặt ở 0.0.0.0 hoặc :: (IPv6), bạn phải liệt kê "
253 #~ "những đối tượng được phép kết nối. Định dạng là địa chỉ IP hoặc địa chỉ "
254 #~ "mạng (192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))."
255
256 #~ msgid ""
257 #~ "false = Do not query IPv6; reluctantly = Query both, prefer IPv4; happily "
258 #~ "= Query both, prefer IPv6; true = Query only IPv6"
259 #~ msgstr ""
260 #~ "False = Đừng truy vấn IPv6; reluctantly = Truy vấn cả hai, IPv4 được "
261 #~ "chuộng hơn; happily = truy vấn cả hai, IPv6 chuộng hơn; true = chỉ truy "
262 #~ "vấn IPv6"
263
264 #~ msgid ""
265 #~ "false = Never use system DNS resolver; reluctantly = Query DNS directly, "
266 #~ "if DNS server is unavailable fail to system DNS resolver; happily = Query "
267 #~ "DNS directly, if host could not be found fallback to system DNS resolver; "
268 #~ "true = Always use system DNS resolver"
269 #~ msgstr ""
270 #~ "false = Đừng bao giờ dùng bộ phân tích hệ thống DNS; reluctantly = Truy "
271 #~ "vấn DNS trực tiếp, nếu DNS server không có sẵn trong bộ phân tích hệ "
272 #~ "thống DNS; happily = truy vấn DNS trực tiếp, nếu host bị đẩy lùi so với "
273 #~ "bộ phân tích hệ thống DNS; true = Luân luân dùng bộ phân tích hệ thống DNS"
274
275 #~ msgid "Port on which Polipo will listen. (default value: 8123)"
276 #~ msgstr "Cổng mà Polipo sẽ nghe. (giá trị: 8123)"
277
278 #~ msgid "polipo_pmm_pmmsize_desc"
279 #~ msgstr ""
280 #~ "Để kích hoạt PMM, dung lượng phân đoạn PMM phải được đặt những giá trị "
281 #~ "dương."