3c408a42c5e55c91706ca047fdd6c09fa2eebc89
[project/luci.git] / po / vi / polipo.po
1 #  polipo.pot
2 #  generated from ./applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-13 07:49+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #. Polipo
17 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:1
18 msgid "Polipo"
19 msgstr "Polipo"
20
21 #. On-Disk Cache
22 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:2
23 msgid "On-Disk Cache"
24 msgstr "Cạc trên ổ đĩa"
25
26 #. Shared cache
27 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:3
28 msgid "Shared cache"
29 msgstr "Cạc trên ổ đĩa"
30
31 #. Enable if cache (proxy) is shared by multiple users.
32 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:4
33 msgid "Enable if cache (proxy) is shared by multiple users."
34 msgstr "Kích hoạt nếu cạc được chia rẻ bởi nhiều người dùng."
35
36 #. To enable polipo on-disk cache cleaning (highly recommended), you should add a cron job in Scheduled Tasks services that will execute /usr/sbin/polipo_purge script. For example to perform disk cache cleanup every day at 6:00 in the morning you should add the following line in Scheduled Tasks \"0 6 * * *     /usr/sbin/polipo_purge\" (without quotes).
37 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:5
38 msgid ""
39 "To enable polipo on-disk cache cleaning (highly recommended), you should add "
40 "a cron job in Scheduled Tasks services that will execute /usr/sbin/"
41 "polipo_purge script. For example to perform disk cache cleanup every day at "
42 "6:00 in the morning you should add the following line in Scheduled Tasks \"0 "
43 "6 * * *\\t/usr/sbin/polipo_purge\" (without quotes)."
44 msgstr ""
45 "Để kích hoạt tính năng làm sạch trên cạc đĩa polipo (rất khuyến khích), bạn "
46 "nên thêm vào một công việc cron trong những công tác đã schedule, nó sẽ thực "
47 "hiện / usr / sbin / polipo_purge script. Ví dụ: để thực hiện các đĩa bộ nhớ "
48 "cache mỗi ngày vào lúc 6:00 sáng, bạn nên thêm dòng sau trong Scheduled công "
49 "việc &amp;quot;0 6 * * * /usr/sbin/polipo_purge&amp;quot; (không có dấu "
50 "ngoặc kép)."
51
52 #. Disk cache location
53 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:6
54 msgid "Disk cache location"
55 msgstr "Vị trí cạc đĩa"
56
57 #. Location where polipo will cache files permanently. Use of external storage devices is recommended, because the cache can grow considerably. Leave it empty to disable on-disk cache.
58 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:7
59 msgid ""
60 "Location where polipo will cache files permanently. Use of external storage "
61 "devices is recommended, because the cache can grow considerably. Leave it "
62 "empty to disable on-disk cache."
63 msgstr ""
64 "Vị trị mà polipo sẽ định các tập tin thường xuyên. Sử dụng thiết bị nhớ "
65 "ngoài được khuyến khích, bởi vì cạc có thể lớn lên đáng kể. Để lại nó trống "
66 "để vô hiệu hóa Trên cạc trên đĩa."
67
68 #. Truncate cache files size (in bytes)
69 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:8
70 msgid "Truncate cache files size (in bytes)"
71 msgstr "Bỏ bớt những tập tin cạc với dung lượng  (bytes)"
72
73 #. Size to which cached files should be truncated. (default value: 1048576)
74 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:9
75 msgid ""
76 "Size to which cached files should be truncated. (default value: 1048576)"
77 msgstr "Dung lượng mà những tập tin cạc bị cắt bỏ. (Giá trị: 1048576)"
78
79 #. Truncate cache files time
80 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:10
81 msgid "Truncate cache files time"
82 msgstr "Cắt bỏ tập tin cạc khi"
83
84 #. Time after which cached files will be truncated. (default value: 4d12h)
85 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:11
86 msgid "Time after which cached files will be truncated. (default value: 4d12h)"
87 msgstr "Thời gian khi tập tin cạc sẽ bị cắt bỏ (Giá trị: 4d12h)"
88
89 #. Delete cache files time
90 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:12
91 msgid "Delete cache files time"
92 msgstr "Xóa tập tin cạc khi"
93
94 #. Time after which cached files will be deleted. (default value: 32d)
95 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:13
96 msgid "Time after which cached files will be deleted. (default value: 32d)"
97 msgstr "Thời gian khi tập tin cạc sẽ bị xóa. (Giá trị: 32d)"
98
99 #. Polipo is a small and fast caching web proxy.
100 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:14
101 msgid "Polipo is a small and fast caching web proxy."
102 msgstr "Polipo là một web proxy nhỏ và nhanh caching."
103
104 #. General
105 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:15
106 msgid "General"
107 msgstr "Tổng quát"
108
109 #. Allowed clients
110 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:16
111 msgid "Allowed clients"
112 msgstr "Đối tượng cho phép"
113
114 #. When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients that are allowed to connect. The format is IP address or network address (192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6)).
115 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:17
116 msgid ""
117 "When listen address is set to 0.0.0.0 or :: (IPv6), you must list clients "
118 "that are allowed to connect. The format is IP address or network address "
119 "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))."
120 msgstr ""
121 "Khi nghe địa chỉ được đặt ở 0.0.0.0 hoặc :: (IPv6), bạn phải liệt kê những "
122 "đối tượng được phép kết nối. Định dạng là địa chỉ IP hoặc địa chỉ mạng "
123 "(192.168.1.123, 192.168.1.0/24, 2001:660:116::/48 (IPv6))."
124
125 #. In RAM cache size (in bytes)
126 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:18
127 msgid "In RAM cache size (in bytes)"
128 msgstr "Trong RAM dung lượng cạc (tính theo bytes)"
129
130 #. How much RAM should Polipo use for its cache.
131 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:19
132 msgid "How much RAM should Polipo use for its cache."
133 msgstr "Bao nhiêu RAM Polipo nên dùng cho cạc."
134
135 #. DNS server address
136 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:20
137 msgid "DNS server address"
138 msgstr "Địa chỉ tên miền máy chủ"
139
140 #. Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS server than the host system.
141 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:21
142 msgid ""
143 "Set the DNS server address to use, if you want Polipo to use different DNS "
144 "server than the host system."
145 msgstr ""
146 "Cài đặt địa chỉ tên miền máy chủ để sử dụng, nếu bạn muốn Polipo dùng tên "
147 "miền khác với hệ thông chính. "
148
149 #. Query DNS for IPv6
150 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:22
151 msgid "Query DNS for IPv6"
152 msgstr "Tra vấn DNS cho IPv6"
153
154 #. false = Do not query IPv6; reluctantly = Query both, prefer IPv4; happily = Query both, prefer IPv6; true = Query only IPv6
155 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:23
156 msgid ""
157 "false = Do not query IPv6; reluctantly = Query both, prefer IPv4; happily = "
158 "Query both, prefer IPv6; true = Query only IPv6"
159 msgstr ""
160 "False = Đừng truy vấn IPv6; reluctantly = Truy vấn cả hai, IPv4 được chuộng "
161 "hơn; happily = truy vấn cả hai, IPv6 chuộng hơn; true = chỉ truy vấn IPv6"
162
163 #. Query DNS by hostname
164 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:24
165 msgid "Query DNS by hostname"
166 msgstr "Tra vấn DNS bằng hostname"
167
168 #. false = Never use system DNS resolver; reluctantly = Query DNS directly, if DNS server is unavailable fail to system DNS resolver; happily = Query DNS directly, if host could not be found fallback to system DNS resolver; true = Always use system DNS resolver
169 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:25
170 msgid ""
171 "false = Never use system DNS resolver; reluctantly = Query DNS directly, if "
172 "DNS server is unavailable fail to system DNS resolver; happily = Query DNS "
173 "directly, if host could not be found fallback to system DNS resolver; true = "
174 "Always use system DNS resolver"
175 msgstr ""
176 "false = Đừng bao giờ dùng bộ phân tích hệ thống DNS; reluctantly = Truy vấn "
177 "DNS trực tiếp, nếu DNS server không có sẵn trong bộ phân tích hệ thống DNS; "
178 "happily = truy vấn DNS trực tiếp, nếu host bị đẩy lùi so với bộ phân tích hệ "
179 "thống DNS; true = Luân luân dùng bộ phân tích hệ thống DNS"
180
181 #. Syslog facility
182 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:26
183 msgid "Syslog facility"
184 msgstr "Syslog facility"
185
186 #. Log file location
187 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:27
188 msgid "Log file location"
189 msgstr "Vị trí tập tin sổ ghi"
190
191 #. Use of external storage device is recommended, because the log file is written frequently and can grow considerably.
192 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:28
193 msgid ""
194 "Use of external storage device is recommended, because the log file is "
195 "written frequently and can grow considerably."
196 msgstr ""
197 "Nên dùng bộ nhớ ngoài bởi vì tập tin sổ ghi được viết rất nhiều lần và có "
198 "thể phát tán rất mạnh. "
199
200 #. Log to syslog
201 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:29
202 msgid "Log to syslog"
203 msgstr "Log to syslog"
204
205 #. Parent proxy authentication
206 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:30
207 msgid "Parent proxy authentication"
208 msgstr "Xác thực parent proxy "
209
210 #. Basic HTTP authentication supported. Provide username and password in username:password format.
211 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:31
212 msgid ""
213 "Basic HTTP authentication supported. Provide username and password in "
214 "username:password format."
215 msgstr ""
216 "Sự chứng thực HTTP Cơ bản được hỗ trợ. Cung cấp tên người dùng và mật khẩu "
217 "trong tên người dùng: mật khẩu định dạng"
218
219 #. Parent proxy address
220 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:32
221 msgid "Parent proxy address"
222 msgstr "Địa chỉ parent proxy "
223
224 #. Parent proxy address (in host:port format), to which Polipo will forward the requests.
225 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:33
226 msgid ""
227 "Parent proxy address (in host:port format), to which Polipo will forward the "
228 "requests."
229 msgstr ""
230 "Địa chỉ parent proxy (in host:port format), cái mà Polipo sẽ chuyển yêu cầu "
231 "tới."
232
233 #. Listen address
234 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:34
235 msgid "Listen address"
236 msgstr "Địa chỉ nge"
237
238 #. The interface on which Polipo will listen. To listen on all interfaces use 0.0.0.0 or :: (IPv6).
239 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:35
240 msgid ""
241 "The interface on which Polipo will listen. To listen on all interfaces use "
242 "0.0.0.0 or :: (IPv6)."
243 msgstr ""
244 "Giao diện mà Polipo sẽ nghe. Để nghe trên tất cả các giao diện dùng 0.0.0.0 "
245 "hoặc :: (IPv6)"
246
247 #. Listen port
248 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:36
249 msgid "Listen port"
250 msgstr "Cổng nghe"
251
252 #. Port on which Polipo will listen. (default value: 8123)
253 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:37
254 msgid "Port on which Polipo will listen. (default value: 8123)"
255 msgstr "Cổng mà Polipo sẽ nghe. (giá trị: 8123)"
256
257 #. Poor Man&#39;s Multiplexing
258 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:38
259 msgid "Poor Man's Multiplexing"
260 msgstr "Poor Man&amp;#39;s Multiplexing"
261
262 #. Poor Man&#39;s Multiplexing (PMM) is a technique that simulates multiplexing by requesting an instance in multiple segments. It tries to lower the latency caused by the weakness of HTTP protocol. NOTE: some sites may not work with PMM enabled.
263 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:39
264 msgid ""
265 "Poor Man's Multiplexing (PMM) is a technique that simulates multiplexing by "
266 "requesting an instance in multiple segments. It tries to lower the latency "
267 "caused by the weakness of HTTP protocol. NOTE: some sites may not work with "
268 "PMM enabled."
269 msgstr ""
270 "Poor Man&amp;#39;s Multiplexing (PMM) là một kỹ thuật kích thích "
271 "multiplexing bằng cách yêu cầu trường hợp trong nhiều phân đoạn. Nó cố gắng "
272 "hạ thấp sự trễ nãi do các điểm yếu HTTP protocol gây ra. Chú ý: một số trang "
273 "web có thể không hoạt động với PMM bật."
274
275 #. First PMM segment size (in bytes)
276 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:40
277 msgid "First PMM segment size (in bytes)"
278 msgstr "Dung lượng phân đoạn PMM đầu tiên (in bytes)"
279
280 #. Size of the first PMM segment. If not defined, it defaults to twice the PMM segment size.
281 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:41
282 msgid ""
283 "Size of the first PMM segment. If not defined, it defaults to twice the PMM "
284 "segment size."
285 msgstr ""
286 "Dung lượng của phân đoạn PMM đầu tiên. Nếu không định nghĩa sẽ mặc định dung "
287 "lượng của phân đoạn PMM gấp 2 lần"
288
289 #. PMM segments size (in bytes)
290 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:42
291 msgid "PMM segments size (in bytes)"
292 msgstr "Dung lượng phân đoạn PMM (in bytes)"
293
294 #. To enable PMM, PMM segment size must be set to some positive value.
295 #: applications/luci-polipo/luasrc/i18n/polipo.en.lua:43
296 msgid "polipo_pmm_pmmsize_desc"
297 msgstr ""
298 "Để kích hoạt PMM, dung lượng phân đoạn PMM phải được đặt những giá trị dương."