po: olsr: update template and refresh translations
[project/luci.git] / po / vi / olsr.po
1 #  olsr.pot
2 #  generated from ./applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-16 12:39+0200\n"
9 "Last-Translator: Hong Phuc Dang <dhppat@gmail.com>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
15
16 #. OLSR Daemon
17 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:1
18 msgid "OLSR Daemon"
19 msgstr "OLSR Daemon"
20
21 #. Neighbour IP
22 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:2
23 msgid "Neighbour IP"
24 msgstr "Lận cận IP"
25
26 #. Local interface IP
27 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:3
28 msgid "Local interface IP"
29 msgstr "Giao diện địa phương IP"
30
31 #. Announced network
32 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:4
33 msgid "Announced network"
34 msgstr "Mạng lưới thông báo"
35
36 #. OLSR gateway
37 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:5
38 msgid "OLSR gateway"
39 msgstr "Cổng OLSR"
40
41 #. OLSR node
42 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:6
43 msgid "OLSR node"
44 msgstr "OLSR node"
45
46 #. Unable to connect to the OLSR daemon!
47 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:7
48 msgid "Unable to connect to the OLSR daemon!"
49 msgstr "Không thể kết nối với OLSR daemon!"
50
51 #. Make sure that OLSRd is running, the &quot;txtinfo&quot; plugin is loaded, configured on port 2006 and accepts connections from &quot;127.0.0.1&quot;.
52 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:8
53 msgid ""
54 "Make sure that OLSRd is running, the \"txtinfo\" plugin is loaded, "
55 "configured on port 2006 and accepts connections from \"127.0.0.1\"."
56 msgstr ""
57 "Bảo đảm là OLSRd đang vận hành, the &amp;quot;txtinfo&amp;quot; plugin được "
58 "tải, định cấu hình trên cổng 2006 và chấp nhận kết nối từ &amp;"
59 "quot;127.0.0.1&amp;quot;."
60
61 #. OLSR - HNA-Announcements
62 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:9
63 msgid "OLSR - HNA-Announcements"
64 msgstr "OLSR - HNA - Thông báo"
65
66 #. OLSR - Plugins
67 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:10
68 msgid "OLSR - Plugins"
69 msgstr "OLSR - Plugins"
70
71 #. OLSR connections
72 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:11
73 msgid "OLSR connections"
74 msgstr "Kết nối OLSR"
75
76 #. Overview of currently established OLSR connections
77 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:12
78 msgid "Overview of currently established OLSR connections"
79 msgstr "Tổng quát về kết nối OLSR hiện tại "
80
81 #. Expected retransmission count
82 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:13
83 msgid "Expected retransmission count"
84 msgstr "Expected retransmission count"
85
86 #. Success rate of sent packages
87 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:14
88 msgid "Success rate of sent packages"
89 msgstr "Tỉ lệ thành công của gói đã gửi"
90
91 #. Success rate of received packages
92 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:15
93 msgid "Success rate of received packages"
94 msgstr "Tỉ lệ thành công của gói nhận"
95
96 #. Known OLSR routes
97 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:16
98 msgid "Known OLSR routes"
99 msgstr "Tuyến OLRS đã biết"
100
101 #. Overview of currently known routes to other OLSR nodes
102 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:17
103 msgid "Overview of currently known routes to other OLSR nodes"
104 msgstr "Tổng quát của các tuyến đã biết hiện tại tới những OLSR nodes khác"
105
106 #. Active OLSR nodes
107 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:18
108 msgid "Active OLSR nodes"
109 msgstr "Những OLSR nodes đang hoạt động"
110
111 #. Overview of currently known OLSR nodes
112 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:19
113 msgid "Overview of currently known OLSR nodes"
114 msgstr "Tổng quát của các OLSR nodes đã biết hiện tại"
115
116 #. Last hop
117 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:20
118 msgid "Last hop"
119 msgstr "Hop cuối "
120
121 #. Active host net announcements
122 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:21
123 msgid "Active host net announcements"
124 msgstr "Thông báo của mạng host đang hoạt động"
125
126 #. Overview of currently active OLSR host net announcements
127 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:22
128 msgid "Overview of currently active OLSR host net announcements"
129 msgstr "Tổng quát về các thông báo của mạng host đang hoạt động"
130
131 #. Active MID announcements
132 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:23
133 msgid "Active MID announcements"
134 msgstr "Thông báo của các MID đang hoạt động"
135
136 #. Overview of known multiple interface announcements
137 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:24
138 msgid "Overview of known multiple interface announcements"
139 msgstr "Tổng quát về thông báo của nhiều giao diện đã biết"
140
141 #. Secondary OLSR interfaces
142 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:25
143 msgid "Secondary OLSR interfaces"
144 msgstr "Giao diện OLSR thứ nhì"
145
146 #. Freifunk
147 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:26
148 msgid "Freifunk"
149 msgstr "Freifunk"
150
151 #. floating point
152 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:27
153 msgid "floating point"
154 msgstr "điểm nổi"
155
156 #. fixed point math
157 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:28
158 msgid "fixed point math"
159 msgstr "tính toán điểm cố định"
160
161 #. General settings
162 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:29
163 msgid "General settings"
164 msgstr "Cài đặt tổng quát"
165
166 #. Start without network
167 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:30
168 msgid "Start without network"
169 msgstr "Khởi động không mạng lưới"
170
171 #. Clear screen
172 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:31
173 msgid "Clear screen"
174 msgstr "Xóa màn hình"
175
176 #. Debugmode
177 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:32
178 msgid "Debugmode"
179 msgstr "Debugmode"
180
181 #. FIB metric
182 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:33
183 msgid "FIB metric"
184 msgstr "FIB metric"
185
186 #. Internet protocol
187 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:34
188 msgid "Internet protocol"
189 msgstr "Internet protocol"
190
191 #. LQ aging
192 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:35
193 msgid "LQ aging"
194 msgstr "LQ aging"
195
196 #. LQ algorithm
197 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:36
198 msgid "LQ algorithm"
199 msgstr "LQ algorithm"
200
201 #. LQ Dijkstra limit
202 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:37
203 msgid "LQ Dijkstra limit"
204 msgstr "Giới hạn LQ Dijkstra"
205
206 #. LQ fisheye
207 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:38
208 msgid "LQ fisheye"
209 msgstr "LQ fisheye"
210
211 #. LQ level
212 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:39
213 msgid "LQ level"
214 msgstr "LQ level"
215
216 #. MPR selection
217 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:40
218 msgid "MPR selection"
219 msgstr "Sự chọn lọc MPR"
220
221 #. MPR selection and routing
222 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:41
223 msgid "MPR selection and routing"
224 msgstr "Chọn lọc MPR và lộ trình"
225
226 #. LQ window size
227 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:42
228 msgid "LQ window size"
229 msgstr "Dung lượng LQ window"
230
231 #. MPR coverage
232 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:43
233 msgid "MPR coverage"
234 msgstr "Phạm vi MPR"
235
236 #. Pollrate
237 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:44
238 msgid "Pollrate"
239 msgstr "Pollrate"
240
241 #. TC redundancy
242 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:45
243 msgid "TC redundancy"
244 msgstr "TC redundancy"
245
246 #. MPR selectors
247 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:46
248 msgid "MPR selectors"
249 msgstr "Bộ chọn MPR "
250
251 #. MPR selectors and MPR
252 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:47
253 msgid "MPR selectors and MPR"
254 msgstr "Bộ chọn MPR và MPR"
255
256 #. all neighbours
257 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:48
258 msgid "all neighbours"
259 msgstr "Tất cả vùng lân cận"
260
261 #. Use hysteresis
262 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:49
263 msgid "Use hysteresis"
264 msgstr "Dùng hysteresis"
265
266 #. Willingness
267 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:50
268 msgid "Willingness"
269 msgstr "Sẵn sàng"
270
271 #. Hello interval
272 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:51
273 msgid "Hello interval"
274 msgstr "Vùng xin chào"
275
276 #. Hello validity time
277 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:52
278 msgid "Hello validity time"
279 msgstr "Thời gian hợp lệ hóa lời chào"
280
281 #. HNA interval
282 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:53
283 msgid "HNA interval"
284 msgstr "Khoảng HNA"
285
286 #. HNA validity time
287 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:54
288 msgid "HNA validity time"
289 msgstr "Thời gian hợp lệ hóa HNA "
290
291 #. IPv4 broadcast
292 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:55
293 msgid "IPv4 broadcast"
294 msgstr "IPv4 broadcast"
295
296 #. MID interval
297 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:56
298 msgid "MID interval"
299 msgstr "Khoảng MID"
300
301 #. MID validity time
302 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:57
303 msgid "MID validity time"
304 msgstr "Thời gian hợp lệ hóa MID"
305
306 #. TC interval
307 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:58
308 msgid "TC interval"
309 msgstr "Khoảng TC"
310
311 #. TC validity time
312 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:59
313 msgid "TC validity time"
314 msgstr "Thời gian hợp lệ hóa TC"
315
316 #. IPv6 address type
317 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:60
318 msgid "IPv6 address type"
319 msgstr "Loại địa chỉ IPv6"
320
321 #. IPC settings
322 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:61
323 msgid "IPC settings"
324 msgstr "Cài đặt IPC"
325
326 #. IPC connections enable you to remote-control the local OLSRd instance using external programs
327 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:62
328 msgid ""
329 "IPC connections enable you to remote-control the local OLSRd instance using "
330 "external programs"
331 msgstr ""
332 "Kết nối IPC cho phép bạn điều khiển từ xa OLSRd instance địa phương dùng "
333 "chương trình bên ngoài"
334
335 #. Allowed host addresses
336 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:63
337 msgid "Allowed host addresses"
338 msgstr "Các địa chỉ host cho phép "
339
340 #. Multiple separated by spaces
341 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:64
342 msgid "Multiple separated by spaces"
343 msgstr "Nhiều phân cách bởi những khoảng trống"
344
345 #. Maxmimum connection count
346 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:65
347 msgid "Maxmimum connection count"
348 msgstr "Đếm kết nối tối đa"
349
350 #. Set to 0 to disable IPC
351 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:66
352 msgid "Set to 0 to disable IPC"
353 msgstr "Đặt 0 để vô hiệu hóa IPC"
354
355 #. Allowed subnets
356 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:67
357 msgid "Allowed subnets"
358 msgstr "Cho phép subnets"
359
360 #. Address Mask; multiple separated by space
361 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:68
362 msgid "Address Mask; multiple separated by space"
363 msgstr "Địa chỉ Mask; nhiều phân cách bằng khoảng trống"
364
365 #. IPv4 HNA announcements
366 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:69
367 msgid "IPv4 HNA announcements"
368 msgstr "IPv4 HNA thông báo"
369
370 #. Hna4 entries allow you to propagate local IPv4 host- and network-routes into the mesh network
371 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:70
372 msgid ""
373 "Hna4 entries allow you to propagate local IPv4 host- and network-routes into "
374 "the mesh network"
375 msgstr ""
376 "Mục Hna4  cho phép bạn lan truyền host IPv4 địa phương và các tuyến mạng "
377 "lưới tới các mạng lưới"
378
379 #. Netmask
380 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:73
381 msgid "Netmask"
382 msgstr "Netmask"
383
384 #. IPv6 HNA announcements
385 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:75
386 msgid "IPv6 HNA announcements"
387 msgstr "IPv6 HNA thông báo"
388
389 #. Hna6 entries allow you to propagate local IPv6 host- and network-routes into the mesh network
390 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:76
391 msgid ""
392 "Hna6 entries allow you to propagate local IPv6 host- and network-routes into "
393 "the mesh network"
394 msgstr ""
395 "Mục Hna6 cho phép bạn lan truyền host IPv6 địa phương và tuyến mạng lưới vào "
396 "các mạng lưới"
397
398 #. IPv6 address
399 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:78
400 msgid "IPv6 address"
401 msgstr "Địa chỉ IPv6 "
402
403 #. Prefix
404 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:79
405 msgid "Prefix"
406 msgstr "Tiền tố"
407
408 #. IPv6 prefix
409 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:80
410 msgid "IPv6 prefix"
411 msgstr "Tiền tố IPv6"
412
413 #. Plugin configuration
414 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:81
415 msgid "Plugin configuration"
416 msgstr "Cấu hình Plugin"
417
418 #. Enable plugin
419 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:82
420 msgid "Enable plugin"
421 msgstr "Kích hoạt plugin"
422
423 #. Library
424 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:83
425 msgid "Library"
426 msgstr "Thư viện "
427
428 #. Allow connections from this hosts
429 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:84
430 msgid "Allow connections from this hosts"
431 msgstr "Cho phép kết nối từ host này"
432
433 #. Ping test addresses
434 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:85
435 msgid "Ping test addresses"
436 msgstr "Ping test địa chỉ"
437
438 #. Interval
439 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:86
440 msgid "Refresh interval in seconds"
441 msgstr "Khoảng"
442
443 #. HNA announcements
444 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:87
445 msgid "HNA announcements"
446 msgstr "HNA thông báo"
447
448 #. Format: IP-Address Netmask / OLSR will announce this network once it is reachable
449 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:88
450 msgid ""
451 "Format: IP-Address Netmask / OLSR will announce this network once it is "
452 "reachable"
453 msgstr ""
454 "Mặc định: địa chỉ IP Netmask / OLSR sẽ thông báo với mạng này một lần khi nó "
455 "tiếp cận"
456
457 #. Alternative \"hosts\" file
458 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:89
459 msgid "Alternative \"hosts\" file"
460 msgstr "Tập tin host khác"
461
462 #. The contents of this file will be appended to the autogenerated \"hosts\" file
463 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:90
464 msgid ""
465 "The contents of this file will be appended to the autogenerated \"hosts\" "
466 "file"
467 msgstr "Nội dung của tập tin này sẽ được nối vào các tập tin \"hosts\" tự phát"
468
469 #. DNS server
470 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:91
471 msgid "DNS server"
472 msgstr "DNS server"
473
474 #. Alternative hostnames
475 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:92
476 msgid "Alternative hostnames"
477 msgstr "Tên host khác"
478
479 #. Format: Interface-IP Hostname
480 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:93
481 msgid "Format: Interface-IP Hostname"
482 msgstr "Format: Giao diện-IP tên host"
483
484 #. Path to the \"hosts\" file
485 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:94
486 msgid "Path to the \"hosts\" file"
487 msgstr "Đường dẫn tới tập tin \"hosts\""
488
489 #. Latitude
490 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:95
491 msgid "Latitude"
492 msgstr "Bề rộng"
493
494 #. Output file for coordinates
495 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:96
496 msgid "Output file for coordinates"
497 msgstr "Tập tin output cho tọa độ "
498
499 #. OLSR will write received coordinates of other nodes to this file
500 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:97
501 msgid "OLSR will write received coordinates of other nodes to this file"
502 msgstr "OLSR sẽ viết những tọa đọ thu nhập của các nodes khác vào tập tin này "
503
504 #. Input file for coordinates
505 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:98
506 msgid "Input file for coordinates"
507 msgstr "Tập tin input cho tọa độ"
508
509 #. OLSR periodically checks this file for new coordinates and propagates them
510 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:99
511 msgid ""
512 "OLSR periodically checks this file for new coordinates and propagates them"
513 msgstr "OLSR định kỳ kiểm tra tập tin này các tọa độ mới và lan truyền chúng"
514
515 #. Longitude
516 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:100
517 msgid "Longitude"
518 msgstr "Chiều dài"
519
520 #. Hostnames
521 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:101
522 msgid "Hostnames"
523 msgstr "Tên host"
524
525 #. Command for name changes
526 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:102
527 msgid "Command for name changes"
528 msgstr "Lệnh thay đổi tên"
529
530 #. OLSR executes this command once entries in the \"hosts\" are changed
531 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:103
532 msgid "OLSR executes this command once entries in the \"hosts\" are changed"
533 msgstr "OLSR thi hành lệnh này một lần trong \"hosts\" đã thay đổi"
534
535 #. Path to the \"resolv\" file
536 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:104
537 msgid "Path to the \"resolv\" file"
538 msgstr "Đường dẫn tới tập tin \"resolv\""
539
540 #. Command for service changes
541 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:105
542 msgid "Command for service changes"
543 msgstr "Lệnh thay đổi dịch vụ"
544
545 #. OLSR excutes this command once new service announcements are received
546 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:106
547 msgid "OLSR excutes this command once new service announcements are received"
548 msgstr "OLSR thi hành lệnh này một lần thông báo dịch vụ mới đã nhận "
549
550 #. PID file for SIGHUP signals
551 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:107
552 msgid "PID file for SIGHUP signals"
553 msgstr "Tập tin PID cho tín hiệu SIGHUP "
554
555 #. OLSR sends a HUP signal to this PID once the \"hosts\" oder \"resolv\" file is changed
556 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:108
557 msgid ""
558 "OLSR sends a HUP signal to this PID once the \"hosts\" oder \"resolv\" file "
559 "is changed"
560 msgstr ""
561 "OLSR gửi một tín hiệu HUP tới PID này khi \"hosts\" oder tập tin \"resolv\" "
562 "được thay đổi"
563
564 #. Domain suffix
565 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:109
566 msgid "Domain suffix"
567 msgstr "Domain suffix"
568
569 #. Timeout
570 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:110
571 msgid "Timeout"
572 msgstr "Timeout"
573
574 #. Name of the BMF interface
575 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:111
576 msgid "Name of the BMF interface"
577 msgstr "Tên của giao diện BMF"
578
579 #. IP address of the BMF interface
580 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:112
581 msgid "IP address of the BMF interface"
582 msgstr "Địa chỉ IP của giao diện BMF"
583
584 #. Redirect local broadcasts
585 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:113
586 msgid "Redirect local broadcasts"
587 msgstr "Chuyển tới broadcasts địa phương"
588
589 #. Also redirect broadcasts from OLSR interfaces
590 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:114
591 msgid "Also redirect broadcasts from OLSR interfaces"
592 msgstr "Đồng thời chuyển broadcasts từ giao diện OLSR"
593
594 #. Propagation mechanism
595 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:115
596 msgid "Propagation mechanism"
597 msgstr "Cơ chế lan truyền"
598
599 #. Number of retransmissions per package
600 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:116
601 msgid "Number of retransmissions per package"
602 msgstr "Số lượng retransmissions trên gói"
603
604 #. Minimum number of neighbours for broadcast redirection
605 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:117
606 msgid "Minimum number of neighbours for broadcast redirection"
607 msgstr "Số lượng tối thiểu của neighbors cho sự đổi hướng phát"
608
609 #. Non-OLSR interfaces
610 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:118
611 msgid "Non-OLSR interfaces"
612 msgstr "Giao diện không OLSR"
613
614 #. Used port
615 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:119
616 msgid "Used port"
617 msgstr "Cổng đã dùng"
618
619 #. Allow connections from hosts
620 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:120
621 msgid "Allow connections from hosts"
622 msgstr "Cho phép kết nối từ hosts"
623
624 #. Allow connections from subnets
625 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:121
626 msgid "Allow connections from subnets"
627 msgstr "Cho phép kết nối từ subnets"
628
629 #. Format: IP-AddresseNetmask
630 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:122
631 msgid "Format: IP-AddresseNetmask"
632 msgstr "Format: IP-AddresseNetmask"
633
634 #. Used protocols
635 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:123
636 msgid "Used protocols"
637 msgstr "Protocols sử dụng"
638
639 #. Only export routes to Quagga or to kernel too
640 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:124
641 msgid "Only export routes to Quagga or to kernel too"
642 msgstr "Chỉ export routes tới Quagga hoặc cũng tới kernel "
643
644 #. Always prefer local routes
645 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:125
646 msgid "Always prefer local routes"
647 msgstr "Luôn ưu tiên cho đường dẫn địa phương"
648
649 #. Distance of exported routes
650 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:126
651 msgid "Distance of exported routes"
652 msgstr "Khoảng cách của những tuyến đưa ra"
653
654 #. Key file
655 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:127
656 msgid "Key file"
657 msgstr "Tập tin chính"
658
659 #. Watchdog timestamp file
660 #: applications/luci-olsr/luasrc/i18n/olsr.en.lua:128
661 msgid "Watchdog timestamp file"
662 msgstr "Tập tin watchdog timestamp"
663
664 msgid "NAT threshold"
665 msgstr ""
666
667 msgid "Autodetect changes"
668 msgstr ""
669
670 msgid "Network address"
671 msgstr ""
672
673 msgid "Plugins"
674 msgstr ""