66be2cf896a8e60e3ca9e95ac3c6f7cfec009732
[project/luci.git] / po / vi / freifunk.po
1 #  freifunk.pot
2 #  generated from ./modules/freifunk/luasrc/i18n/freifunk.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2009-08-16 06:58+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-08-15 11:56+0200\n"
9 "Last-Translator: Stefan Pirwitz <i18n@freifunk-bno.de>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "Language: \n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
16
17 msgid "Accept"
18 msgstr ""
19
20 msgid "Active Clients"
21 msgstr "Đối tượng đang tham gia"
22
23 msgid "BSSID"
24 msgstr ""
25
26 msgid "Basic Settings"
27 msgstr ""
28
29 msgid "Basic settings"
30 msgstr ""
31
32 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
33 msgstr ""
34
35 msgid "Basic system settings"
36 msgstr ""
37
38 msgid "Bitrate"
39 msgstr ""
40
41 msgid "Block Time"
42 msgstr "Thời gian Block"
43
44 msgid "Channel"
45 msgstr ""
46
47 msgid "Check for new firmware versions and perform automatic updates."
48 msgstr "Kiểm tra  các phiên bản phần cứng mới và thực hiện tự động cập nhật."
49
50 msgid "Client network size"
51 msgstr ""
52
53 msgid "Client-Splash"
54 msgstr "Client-Splash"
55
56 msgid "Community"
57 msgstr ""
58
59 msgid "Community profile"
60 msgstr ""
61
62 msgid "Community settings"
63 msgstr ""
64
65 msgid "Confirm Upgrade"
66 msgstr ""
67
68 msgid "Contact"
69 msgstr ""
70
71 msgid "Contact information is incomplete. Please go to"
72 msgstr ""
73
74 msgid "Coordinates"
75 msgstr "Tọa độ"
76
77 msgid "Country code"
78 msgstr ""
79
80 msgid "Decline"
81 msgstr ""
82
83 msgid "Default routes"
84 msgstr ""
85
86 msgid "Disable default content"
87 msgstr ""
88
89 msgid "Diversity is enabled for device"
90 msgstr ""
91
92 msgid "E-Mail"
93 msgstr "E-mail"
94
95 msgid "ESSID"
96 msgstr ""
97
98 msgid "Edit Splash text"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Edit index page"
102 msgstr ""
103
104 msgid "Enable P2P-Block"
105 msgstr "Kích hoạt P2P-Block"
106
107 msgid "Freifunk"
108 msgstr ""
109
110 msgid "Freifunk Overview"
111 msgstr ""
112
113 msgid "Freifunk Remote Update"
114 msgstr "Freifunk cập nhật từ xa"
115
116 msgid "Gateway"
117 msgstr ""
118
119 msgid "Go to"
120 msgstr ""
121
122 msgid "Hello and welcome in the network of"
123 msgstr "Xin chào và chào mừng gia nhập mạng lưới của"
124
125 msgid "Homepage"
126 msgstr ""
127
128 msgid "Hostname"
129 msgstr "Hostname"
130
131 msgid "IP Address"
132 msgstr "Địa chỉ IP"
133
134 msgid "IP-P2P"
135 msgstr "IP-P2P"
136
137 msgid "If selected then the default content element is not shown."
138 msgstr ""
139
140 msgid "If you are interested in our project then contact the local community"
141 msgstr ""
142 "Nếu bạn quan tâm đến đề án của chúng tôi, hãy liên hệ cộng đồng địa phương"
143
144 msgid "Index Page"
145 msgstr ""
146
147 msgid "Interface"
148 msgstr ""
149
150 msgid ""
151 "Internet access depends on technical and organisational conditions and may "
152 "or may not work for you."
153 msgstr ""
154 "Truy cập Internet phù thuộc vào kỹ thật và điều kiện tổ chức và có thể hoạt "
155 "động hoặc không hoạt động cho bạn"
156
157 msgid "It is operated by"
158 msgstr "Nó hoạt động bởi "
159
160 msgid "Keep configuration"
161 msgstr "Giữ cấu hình"
162
163 msgid "Latitude"
164 msgstr ""
165
166 msgid "Layer7-Protocols"
167 msgstr "Layer7-protocols"
168
169 msgid "Load"
170 msgstr ""
171
172 msgid "Local Time"
173 msgstr ""
174
175 msgid "Location"
176 msgstr "Địa chỉ"
177
178 msgid "Longitude"
179 msgstr ""
180
181 msgid "MAC Address"
182 msgstr "Địa chỉ MAC"
183
184 msgid "Map"
185 msgstr ""
186
187 msgid "Map Error"
188 msgstr ""
189
190 msgid "Memory"
191 msgstr "Bộ nhớ"
192
193 msgid "Mesh prefix"
194 msgstr ""
195
196 msgid "Metric"
197 msgstr ""
198
199 msgid "Mode"
200 msgstr ""
201
202 msgid "Network"
203 msgstr ""
204
205 msgid "Network for client DHCP addresses"
206 msgstr ""
207
208 msgid "Nickname"
209 msgstr "Tên"
210
211 msgid "No clients connected"
212 msgstr "Không đối tượng kết nối"
213
214 msgid "No default routes known."
215 msgstr ""
216
217 msgid ""
218 "No services can be shown, because olsrd is not running or the olsrd-"
219 "nameservice Plugin is not loaded."
220 msgstr ""
221
222 msgid "Notice"
223 msgstr "Chú ý"
224
225 msgid "OLSR"
226 msgstr ""
227
228 msgid "Overview"
229 msgstr ""
230
231 msgid "P2P-Block"
232 msgstr "P2P-Block"
233
234 msgid ""
235 "P2P-Block is a greylisting mechanism to block various peer-to-peer protocols "
236 "for non-whitelisted clients."
237 msgstr ""
238 "P2P-Block là một cơ chế greylisting để chặn các peer-to-peer protocols cho "
239 "khách hàng không nằm trên whitelisted."
240
241 msgid "Package libiwinfo required!"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Phone"
245 msgstr "Điện thoại"
246
247 msgid "Please fill in your contact details below."
248 msgstr ""
249
250 msgid "Please set your contact information"
251 msgstr ""
252
253 msgid "Policy"
254 msgstr "Chính sách"
255
256 msgid "Portrange"
257 msgstr "Portrange"
258
259 msgid "Power"
260 msgstr ""
261
262 msgid "Processor"
263 msgstr ""
264
265 msgid "Profile"
266 msgstr ""
267
268 msgid "Profile (Expert)"
269 msgstr ""
270
271 msgid "Realname"
272 msgstr "Tên thật "
273
274 msgid "SSID"
275 msgstr ""
276
277 msgid "Save"
278 msgstr ""
279
280 msgid "Services"
281 msgstr ""
282
283 msgid "Signal"
284 msgstr ""
285
286 msgid "Source"
287 msgstr ""
288
289 msgid "Splashtext"
290 msgstr ""
291
292 msgid "Start Upgrade"
293 msgstr "Bắt đầu cập nhật "
294
295 msgid "Statistics"
296 msgstr ""
297
298 msgid "Status"
299 msgstr ""
300
301 msgid "System"
302 msgstr ""
303
304 msgid "TX"
305 msgstr ""
306
307 msgid ""
308 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
309 "component for working wireless configuration!"
310 msgstr ""
311
312 msgid ""
313 "The OLSRd service is not configured to capture position data from the "
314 "network.<br /> Please make sure that the nameservice plugin is properly "
315 "configured and that the <em>latlon_file</em> option is enabled."
316 msgstr ""
317
318 msgid "The installed firmware is the most recent version."
319 msgstr "Phần cứng được cài đặt là phiên bản mới nhất."
320
321 msgid ""
322 "These are the basic settings for your local wireless community. These "
323 "settings define the default values for the wizard and DO NOT affect the "
324 "actual configuration of the router."
325 msgstr ""
326
327 msgid "These are the settings of your local community."
328 msgstr ""
329
330 msgid ""
331 "These pages will assist you in setting up your router for Freifunk or "
332 "similar wireless community networks."
333 msgstr ""
334
335 msgid "This is the access point"
336 msgstr "Đây là điểm truy cập "
337
338 msgid "Time remaining"
339 msgstr "Thời gian còn lại"
340
341 msgid "Traffic in/out"
342 msgstr ""
343
344 msgid "Update Settings"
345 msgstr "Cập nhật cài đặt"
346
347 msgid "Update available!"
348 msgstr "Cập nhật sẵn có!"
349
350 msgid "Uptime"
351 msgstr ""
352
353 msgid "Url"
354 msgstr ""
355
356 msgid "Verify downloaded images"
357 msgstr "Xác minh hình ảnh đã tải"
358
359 msgid ""
360 "We are an initiative to establish a free, independent and open wireless mesh "
361 "network."
362 msgstr "Chúng tôi là phát triển mạng lưới nguồn mở không dây đầu tiên"
363
364 msgid "Whitelisted IPs"
365 msgstr "Whitelisted IPs"
366
367 msgid "Wireless Overview"
368 msgstr ""
369
370 msgid ""
371 "You can change the text that is displayed to clients here.<br /> It is "
372 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
373 "###LEASETIME### and ###ACCEPT###.<br />Click here to <a href='/luci/"
374 "splash/'>test the splash page</a> after you saved it."
375 msgstr ""
376
377 msgid ""
378 "You can display additional content on the public index page by inserting "
379 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"
380 "h2&gt; and &lt;/h2&gt;."
381 msgstr ""
382
383 msgid ""
384 "You can find further information about the global Freifunk initiative at"
385 msgstr "Bạn có thể tìm thấy thông tin về Freifunk toàn cầu tại "
386
387 msgid "You can manually edit the selected community profile here."
388 msgstr ""
389
390 msgid "and fill out all required fields."
391 msgstr ""
392
393 msgid "blacklisted"
394 msgstr "danh sách đen"
395
396 msgid "buffered"
397 msgstr ""
398
399 msgid "cached"
400 msgstr ""
401
402 msgid "e.g."
403 msgstr ""
404
405 msgid "expired"
406 msgstr "Hết hạn"
407
408 msgid "free"
409 msgstr ""
410
411 msgid "seconds"
412 msgstr "giây"
413
414 msgid "splashed"
415 msgstr "splashed"
416
417 msgid "temporarily blocked"
418 msgstr "hiện tại chặng"
419
420 msgid "to disable it."
421 msgstr ""
422
423 msgid "unknown"
424 msgstr "Không biết"
425
426 msgid "used"
427 msgstr ""
428
429 msgid "whitelisted"
430 msgstr "danh sách trắng"
431
432 msgid "wireless settings"
433 msgstr ""