fix wrong xhtml tags in po files
[project/luci.git] / applications / luci-app-statistics / po / pl / statistics.po
1 #  statistics.pot
2 #  generated from ./applications/luci-statistics/luasrc/i18n/statistics.en.lua
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-07-02 19:52+0200\n"
7 "Last-Translator: obsy <cezary@eko.one.pl>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "Language: pl\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
14 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
15 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
16
17 msgid "Action (target)"
18 msgstr "Akcja (cel)"
19
20 msgid "Add command for reading values"
21 msgstr "Dodaj polecenie do odczytywania wartości"
22
23 msgid "Add matching rule"
24 msgstr "Dodaj pasującą regułę"
25
26 msgid "Add multiple hosts separated by space."
27 msgstr "Dodaj wiele hostów rozdzielonych spacjami."
28
29 msgid "Add notification command"
30 msgstr "Dodaj komendę powiadamiającą"
31
32 msgid "Base Directory"
33 msgstr "Główny katalog"
34
35 msgid "Basic monitoring"
36 msgstr "Podstawowy monitoring"
37
38 msgid "CPU Plugin Configuration"
39 msgstr "Konfiguracja CPU"
40
41 msgid "CSV Output"
42 msgstr "Wyjście CSV"
43
44 msgid "CSV Plugin Configuration"
45 msgstr "Konfiguracja CSV"
46
47 msgid "Cache collected data for"
48 msgstr "Ciasteczka zbierane dla"
49
50 msgid "Cache flush interval"
51 msgstr "Odstępy czyszczenia cache"
52
53 msgid "Chain"
54 msgstr "Łańcuch"
55
56 msgid "CollectLinks"
57 msgstr "CollectLinks"
58
59 msgid "CollectRoutes"
60 msgstr "CollectRoutes"
61
62 msgid "CollectTopology"
63 msgstr "CollectTopology"
64
65 msgid "Collectd"
66 msgstr "Collectd"
67
68 msgid "Collectd Settings"
69 msgstr "Ustawienia Collectd"
70
71 msgid ""
72 "Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
73 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
74 "collectd daemon."
75 msgstr ""
76 "Collectd to mały deomon do zbieranie danych z różnych źródeł za pomocą "
77 "różnych wtyczek. Na tej stronie można zmienić ogólne ustawienia demona "
78 "collectd."
79
80 msgid "Conntrack"
81 msgstr "Conntrack"
82
83 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
84 msgstr "Konfiguracja wtyczki Conntrack"
85
86 msgid "DF Plugin Configuration"
87 msgstr "Konfiguracja wtyczki DF"
88
89 msgid "DNS"
90 msgstr "DNS"
91
92 msgid "DNS Plugin Configuration"
93 msgstr "Konfiguracja wtyczki DNS"
94
95 msgid "Data collection interval"
96 msgstr "Odstępy zbierania danych"
97
98 msgid "Datasets definition file"
99 msgstr "Zdefiniowany plik ustawień"
100
101 msgid "Destination ip range"
102 msgstr "Zakres docelowych adresów IP"
103
104 msgid "Directory for collectd plugins"
105 msgstr "Katalog wtyczek collectd"
106
107 msgid "Directory for sub-configurations"
108 msgstr "Katalog podkonfiguracji"
109
110 msgid "Disk Plugin Configuration"
111 msgstr "Konfiguracja wtyczki dysk"
112
113 msgid "Disk Space Usage"
114 msgstr "Zużycie przestrzeni dyskowej"
115
116 msgid "Disk Usage"
117 msgstr "Użycie dysku"
118
119 msgid "Display Host »"
120 msgstr "Wyświetl Host >"
121
122 msgid "Display timespan »"
123 msgstr "Przedział czasu wyświetlania »"
124
125 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
126 msgstr "Konfiguracja wtyczki E-mail"
127
128 msgid "Email"
129 msgstr "E-mail"
130
131 msgid "Enable this plugin"
132 msgstr "Włącz tę wtyczkę"
133
134 msgid "Exec"
135 msgstr "Exec"
136
137 msgid "Exec Plugin Configuration"
138 msgstr "Konfiguracja wtyczki Exec"
139
140 msgid "Filter class monitoring"
141 msgstr "Monitorowanie filtra klas"
142
143 msgid "Firewall"
144 msgstr "Firewall"
145
146 msgid "Flush cache after"
147 msgstr "Opróżnić cache po"
148
149 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
150 msgstr "Przekazać przez słuchacza na adres serwera"
151
152 msgid "Graphs"
153 msgstr "Wykresy"
154
155 msgid "Group"
156 msgstr "Grupa"
157
158 msgid ""
159 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
160 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
161 msgstr ""
162 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
163 "collectd, by odczytać konkretne wartości. Będą one odczytywane z stdout."
164
165 msgid ""
166 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
167 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
168 "will be feeded to the the called programs stdin."
169 msgstr ""
170 "Tutaj można zdefiniować zewnętrzne komendy, które będą włączane przez "
171 "collectd, kiedy zostaną osiągnięte konkretne wartości progowe. Wartości "
172 "powodujące włączenie będą wysyłane do programów przez stdin."
173
174 msgid ""
175 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
176 "are selected."
177 msgstr ""
178 "Tutaj można zdefiniować różne kryteria według których wybierane są "
179 "monitorowane reguły iptables."
180
181 msgid "Host"
182 msgstr "Host"
183
184 msgid "Hostname"
185 msgstr "Nazwa hosta"
186
187 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
188 msgstr "Numer IP lub nazwa hosta jako wyjście txtinfo"
189
190 msgid "IRQ Plugin Configuration"
191 msgstr "Konfiguracja wtyczki IRQ"
192
193 msgid "Ignore source addresses"
194 msgstr "Ignoruj adresy źródłowe"
195
196 msgid "Incoming interface"
197 msgstr "Interfejs przychodzący"
198
199 msgid "Interface Plugin Configuration"
200 msgstr "Konfiguracja wtyczki Interfejs"
201
202 msgid "Interfaces"
203 msgstr "Interfejsy"
204
205 msgid "Interrupts"
206 msgstr "Przerwania"
207
208 msgid "Interval for pings"
209 msgstr "Odstępy dla pingów"
210
211 msgid "Iptables Plugin Configuration"
212 msgstr "Konfiguracja wtyczki iptables"
213
214 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
215 msgstr ""
216 "Pozostaw niezaznaczone do automatycznego określenia interfejsu do "
217 "monitorowania."
218
219 msgid "Listen host"
220 msgstr "Nasłuchuj host"
221
222 msgid "Listen port"
223 msgstr "Nasłuchuj port"
224
225 msgid "Listener interfaces"
226 msgstr "Interfejsy nasłuchującego"
227
228 msgid "Load Plugin Configuration"
229 msgstr "Konfiguracja wtyczki Obciążenie"
230
231 msgid "Maximum allowed connections"
232 msgstr "Maksymalna ilość połączeń"
233
234 msgid "Memory"
235 msgstr "Pamięć"
236
237 msgid "Memory Plugin Configuration"
238 msgstr "Konfiguracja wtyczki Pamięć"
239
240 msgid "Monitor all except specified"
241 msgstr "Monitoruj wszystko oprócz podanych"
242
243 msgid "Monitor all local listen ports"
244 msgstr "Monitoruj wszystkie lokalne otwarte porty"
245
246 msgid "Monitor devices"
247 msgstr "Monitoruj urządzenia"
248
249 msgid "Monitor disks and partitions"
250 msgstr "Monitoruj dyski i partycje"
251
252 msgid "Monitor filesystem types"
253 msgstr "Monitoruj system plików"
254
255 msgid "Monitor hosts"
256 msgstr "Monitoruj hosty"
257
258 msgid "Monitor interfaces"
259 msgstr "Monitoruj interfejsy"
260
261 msgid "Monitor interrupts"
262 msgstr "Monitoruj przerwania"
263
264 msgid "Monitor local ports"
265 msgstr "Monitoruj porty lokalne"
266
267 msgid "Monitor mount points"
268 msgstr "Monitoruj punkty zamontowania"
269
270 msgid "Monitor processes"
271 msgstr "Monitoruj procesy"
272
273 msgid "Monitor remote ports"
274 msgstr "Monitoruj porty zdalne"
275
276 msgid "Name of the rule"
277 msgstr "Nazwa tej reguły"
278
279 msgid "Netlink"
280 msgstr "Netlink"
281
282 msgid "Netlink Plugin Configuration"
283 msgstr "Konfiguracja wtyczki Netlink"
284
285 msgid "Network"
286 msgstr "Sieć"
287
288 msgid "Network Plugin Configuration"
289 msgstr "Konfiguracja wtyczki Sieć"
290
291 msgid "Network plugins"
292 msgstr "Wtyczki sieciowe"
293
294 msgid "Network protocol"
295 msgstr "Protokoły sieciowe"
296
297 msgid "Number of threads for data collection"
298 msgstr "Liczba wątków do zbierania danych"
299
300 msgid "OLSRd"
301 msgstr "OLSRd"
302
303 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
304 msgstr "Konfiguracja wtyczki OLSRd"
305
306 msgid "Only create average RRAs"
307 msgstr "Twórz tylko średnie archiwa RRA"
308
309 msgid "Options"
310 msgstr "Opcje"
311
312 msgid "Outgoing interface"
313 msgstr "Interfejs wychodzący"
314
315 msgid "Output plugins"
316 msgstr "Pluginy wyjścia"
317
318 msgid "Ping"
319 msgstr "Ping"
320
321 msgid "Ping Plugin Configuration"
322 msgstr "Konfiguracja wtyczki Ping"
323
324 msgid "Port"
325 msgstr "Port"
326
327 msgid "Processes"
328 msgstr "Procesy"
329
330 msgid "Processes Plugin Configuration"
331 msgstr "Konfiguracja wtyczki Procesy"
332
333 msgid "Processes to monitor separated by space"
334 msgstr "Monitorowane procesy oddzielone spacją"
335
336 msgid "Processor"
337 msgstr "Procesor"
338
339 msgid "Qdisc monitoring"
340 msgstr "Monitorowanie Qdisc"
341
342 msgid "RRD XFiles Factor"
343 msgstr "RRD XFiles Factor"
344
345 msgid "RRD heart beat interval"
346 msgstr "RRD heart beat interval"
347
348 msgid "RRD step interval"
349 msgstr "RRD Krok interval"
350
351 msgid "RRDTool"
352 msgstr "RRDTool"
353
354 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
355 msgstr "Konfiguracja wtyczki RRDTool"
356
357 msgid "Rows per RRA"
358 msgstr "Wierszy w archiwum RRA"
359
360 msgid "Script"
361 msgstr "Skrypt"
362
363 msgid "Seconds"
364 msgstr "Sekundy"
365
366 msgid "Server host"
367 msgstr "Host serwer"
368
369 msgid "Server port"
370 msgstr "Port serwera"
371
372 msgid "Shaping class monitoring"
373 msgstr "Shaping Klasa Monitoring"
374
375 msgid "Socket file"
376 msgstr "Plik Gniazdo"
377
378 msgid "Socket group"
379 msgstr "Gniazdo Grupy"
380
381 msgid "Socket permissions"
382 msgstr "Uprawnienia Gniazda"
383
384 msgid "Source ip range"
385 msgstr "Zakres źródłowych adresów ip"
386
387 msgid "Specifies what information to collect about links."
388 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o linkach."
389
390 msgid "Specifies what information to collect about routes."
391 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o trasach."
392
393 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
394 msgstr "Określa jakie informacje zbierać o globalnej topologii."
395
396 msgid "Splash Leases"
397 msgstr ""
398
399 msgid "Splash Leases Plugin Configuration"
400 msgstr ""
401
402 msgid "Statistics"
403 msgstr "Statystyki"
404
405 msgid "Storage directory"
406 msgstr "Katalog przechowywania"
407
408 msgid "Storage directory for the csv files"
409 msgstr "Katalog przechowywania plików csv"
410
411 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
412 msgstr ""
413 "Przechowuj wartości danych jako wskaźniki zamiast wartości bezwzględnych"
414
415 msgid "Stored timespans"
416 msgstr "Przechowywane okresy czasu"
417
418 msgid "System Load"
419 msgstr "Obciążenie systemu"
420
421 msgid "System plugins"
422 msgstr "Wtyczki systemowe"
423
424 msgid "TCP Connections"
425 msgstr "Połączenia TCP"
426
427 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
428 msgstr "Konfiguracja wtyczki Połączenia TCP"
429
430 msgid "TTL for network packets"
431 msgstr "TTL dla pakietów sieciowych"
432
433 msgid "TTL for ping packets"
434 msgstr "TTL dla pakietów ping"
435
436 msgid "Table"
437 msgstr "Tabela"
438
439 msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
440 msgstr "Wtyczka Nut Informuje o Nie przerywalnym Zasilaniu"
441
442 msgid ""
443 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
444 "plugin of OLSRd."
445 msgstr ""
446 "Wtyczka OLSRd odczytuje informacje o sieciach mesh z wtyczki txtinfo dla "
447 "OLSRd."
448
449 msgid ""
450 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
451 "connections."
452 msgstr "Wtyczka Conntrack zbiera statystyki o liczbie śledzonych połączeń."
453
454 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
455 msgstr "Wtyczka CPU zbiera podstawowe statystyki o użyciu procesora"
456
457 msgid ""
458 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
459 "processing by external programs."
460 msgstr ""
461 "Wtyczka CSV gromadzi zebrane dane w formacie plików csv do dalszej obróbki "
462 "przez zewnętrzne programy."
463
464 msgid ""
465 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
466 "devices, mount points or filesystem types."
467 msgstr ""
468 "Wtyczka \"df\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania miejsca na różnych "
469 "urządzenia, dyskach i systemach plików."
470
471 msgid ""
472 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
473 "or whole disks."
474 msgstr ""
475 "Wtyczka \"disk\" zbiera szczegółowe informacje z poszczególnych partycji lub "
476 "całych dysków."
477
478 msgid ""
479 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
480 "selected interfaces."
481 msgstr ""
482 "Wtyczka \"dns\" zbiera statystyki odnośnie ruchu DNS dla wybranych "
483 "interfejsów."
484
485 msgid ""
486 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
487 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
488 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
489 "be used in other ways as well."
490 msgstr ""
491 "Wtyczka Email Tworzy gniazdo w unix do transmisji statystyki-poczty do "
492 "demona collectd. This plugin is primarily intended to be used in conjunction "
493 "with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can be used in other ways as "
494 "well."
495
496 msgid ""
497 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
498 "external processes when certain threshold values have been reached."
499 msgstr ""
500 "Wtyczka Exec startuje zewnętzną komendę do czytnika values z lub do procesu "
501 "zewnętrznego powiadomienia gdy wartość została zmieniona"
502
503 msgid ""
504 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
505 msgstr "Wtyczka \"interface\" zbiera statystyki z wybranych interfejsów."
506
507 msgid ""
508 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
509 "informations about processed bytes and packets per rule."
510 msgstr ""
511 "Wtyczka \"iptables\" monitoruje wybrane reguły firewalla i zbiera statystyki "
512 "o procesach, bajtach i pakietach przypadających na daną regułę."
513
514 msgid ""
515 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
516 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
517 msgstr ""
518 "Wtyczka \"irq\" monitoruje liczbę przerwań na sekundę dla każdego wybranego "
519 "przerwania. Jeśli nie wybrano żadnego przerwania, monitoruje wszystkie."
520
521 msgid ""
522 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
523 "and quality."
524 msgstr ""
525 "Wtyczka \"iwinfo\" zbiera statystyki o sygnale, zakłóceniach i jakości sieci "
526 "WiFi."
527
528 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
529 msgstr "Wtyczka \"load\" zbiera statystyki o ogólnych obciążeniu systemu."
530
531 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
532 msgstr "Wtyczka \"memory\" zbiera statystyki dotyczące wykorzystania pamięci."
533
534 msgid ""
535 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
536 "filter-statistics for selected interfaces."
537 msgstr ""
538 "Wtyczki netlink zbiera rozszerzone informacje statystyk z qdisc-, klasa- i "
539 "filter- dla wybranych interfejsów."
540
541 msgid ""
542 "The network plugin provides network based communication between different "
543 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
544 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
545 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
546 msgstr ""
547 "Wtyczka zapewnia podstawową komunikacje między różnymi instancjami collectd. "
548 "Collectd może pracować zarówno w trybie klienta i serwera. W trybie klienta "
549 "lokalnie zebrane dane przenosi się do instancji serwera collectd, w trybie "
550 "serwera lokalnego instancja odbiera dane z innych komputerów."
551
552 msgid ""
553 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
554 "the roundtrip time for each host."
555 msgstr ""
556 "Wtyczka \"ping\" wysyła komunikaty icmp i nasłuchuje odpowiedzi z wybranych "
557 "hostów oraz mierzy czasy odpowiedzi zwrotnych dla każdego z nich."
558
559 msgid ""
560 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
561 "memory usage of selected processes."
562 msgstr ""
563 "Wtyczki processes zbiera informacje o czasie procesora, błędach strony i "
564 "pamięci wybranych procesów."
565
566 msgid ""
567 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
568 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
569 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
570 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
571 msgstr ""
572 "Wtyczki rrdtool przechowuje zebrane dane w plikach RRD, które są "
573 "wykorzystywane do tworzenia diagramów. <br /> <br /> <strong> Ostrzeżenie:. "
574 "Ustawianie błędnej wartości może spowodować bardzo wysokie zużycie pamięci w "
575 "katalogu tymczasowym. Może to sprawić, że urządzenie nie będzie nadawało się "
576 "do użytku! </strong>"
577
578 msgid ""
579 "The splash leases plugin uses libuci to collect statistics about splash "
580 "leases."
581 msgstr ""
582
583 msgid ""
584 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
585 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
586 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
587 msgstr ""
588 "Statystyki bazuja na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml\">Collectd</"
589 "a> oraz wykorzystują <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> "
590 "do generowania diagramów i wykresów z zebranych danych."
591
592 msgid ""
593 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
594 "selected ports."
595 msgstr ""
596 "Wtyczka \"tcpconns\" zbiera informacje o otwartych połączeniach tcp dla "
597 "wybranych portów."
598
599 msgid ""
600 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
601 "collected data from a running collectd instance."
602 msgstr ""
603 "Wtyczka unixsock tworzy socket unix, który może być używany do odczytu "
604 "danych zebranych z bieżącej instancji collectd."
605
606 msgid "The uptime plugin collects statistics about the uptime of the system."
607 msgstr ""
608
609 msgid ""
610 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
611 "connections."
612 msgstr ""
613 "Sekcja ta definiuje interfejsy na którym collectd będzie czekać na "
614 "połączenia przychodzące."
615
616 msgid ""
617 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
618 msgstr "Ta sekcja określa do jakich serwerów zebrane dane zostaną wysłane."
619
620 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
621 msgstr "Spróbuj znaleźć pełną nazwę hosta"
622
623 msgid "UPS"
624 msgstr "UPS"
625
626 msgid "UPS Plugin Configuration"
627 msgstr "Plugin Konfiguracji UPS"
628
629 msgid "UPS name in NUT ups@host format"
630 msgstr "Format nazwa UPS w NUT ups@host"
631
632 msgid "UnixSock"
633 msgstr "UnixSock"
634
635 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
636 msgstr "Konfiguracja wtyczki UnixSock"
637
638 msgid "Uptime"
639 msgstr ""
640
641 msgid "Uptime Plugin Configuration"
642 msgstr ""
643
644 msgid "Used PID file"
645 msgstr "Używany plik PID"
646
647 msgid "User"
648 msgstr "Użytkownik"
649
650 msgid "Verbose monitoring"
651 msgstr "Pełny monitoring"
652
653 msgid "Wireless"
654 msgstr "WiFi"
655
656 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
657 msgstr "Konfiguracja bezprzewodowego pluginu iwinfo"
658
659 msgid "e.g. br-ff"
660 msgstr "np. br-ff"
661
662 msgid "e.g. br-lan"
663 msgstr "np. br-lan"
664
665 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
666 msgstr "np. reject-with tcp-reset"
667
668 msgid "max. 16 chars"
669 msgstr "max. 16 znaków"
670
671 msgid "reduces rrd size"
672 msgstr "zmniejsza rozmiar RRD"
673
674 msgid "seconds; multiple separated by space"
675 msgstr "sekundy; wielokrotnie oddzielone spacją"
676
677 msgid "server interfaces"
678 msgstr "interfejsy serwera"
679
680 #~ msgid "Installed network plugins:"
681 #~ msgstr "Zainstalowane wtyczki sieciowe:"
682
683 #~ msgid "Installed output plugins:"
684 #~ msgstr "Zainstalowane wtyczki wyjścia:"
685
686 #~ msgid ""
687 #~ "Network plugins are used to collect information about open tcp "
688 #~ "connections, interface traffic, iptables rules etc."
689 #~ msgstr ""
690 #~ "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach "
691 #~ "TCP, ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
692
693 #~ msgid ""
694 #~ "Output plugins provide different possibilities to store collected data. "
695 #~ "It is possible to enable multiple plugin at one, for example to store "
696 #~ "collected data in rrd databases and to transmit the data over the network "
697 #~ "to other collectd instances."
698 #~ msgstr ""
699 #~ "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania "
700 #~ "zgromadzonych danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład "
701 #~ "przechowywać dane w bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji "
702 #~ "collectd w sieci."
703
704 #~ msgid ""
705 #~ "System plugins collecting values about system state and ressource usage "
706 #~ "on the device.:"
707 #~ msgstr ""
708 #~ "Wtyczki systemowe zbierają wartości o stanie systemu i użyciu zasobów "
709 #~ "urządzenia.:"
710
711 #~ msgid ""
712 #~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
713 #~ "noise and quality."
714 #~ msgstr ""
715 #~ "Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości "
716 #~ "WiFi."
717
718 #~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
719 #~ msgstr "konfiguracja wtyczki WiFi"