implement --get-data-status
[project/uqmi.git] / commands-wds.h
2013-06-08 Felix Fietkauimplement --get-data-status
2013-02-17 Felix Fietkauimplement the start network command
2013-02-17 Felix Fietkauremove service prefix from options, add helptext for...
2013-02-17 Felix Fietkauadd initial prototype with a few commands