netifd: propagate error code on netifd_reload()
[project/netifd.git] / DESIGN
2011-04-03 Felix Fietkaudocument PROTO_FLAG_IMMEDIATE
2011-03-28 Felix Fietkaudocument protocol handler state changes
2011-03-28 Felix Fietkaudocument changes to the interface state type
2011-03-28 Felix Fietkauadd some preliminary design documentation