utils: add little-endian swap helpers
[project/libubox.git] / usock.c
2013-01-13 Felix Fietkauadd license headers for usock
2011-02-07 Felix Fietkauusock: remove code duplication
2010-10-13 Felix FietkauInitial import